18/05/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 7 năm 2014- 2015

violympic toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 NĂM 2014-2015: Vòng 7Bài 1: Hãy viết số thứ tự của các ô chứa số, phép tính trong bảng sau có kết quả theo thứ tự tăng dần.


violympic toan lop 2

Bài 2: Chọn đáp án trả lời thích hợp trong 4 đáp án cho sẵn.

1. Tìm a biết a + 23 = 68 .
A. a = 91                       B. a = 44
C. a = 45                       D. a = 46)
2. 16kg + 9kg .....89dm – 20dm.
A. =                              B. >
C. <                              D. không so sánh được.
3. Tìm a biết a + 32 = 47 .
A. a = 16                      B. a = 15
C. a = 79                      D. a = 17
4. 48kg - 10kg .....28kg + 10kg .
A. =                              B. >
C. <                              D. không so sánh được.
5. .... – 15 = 16 + 38.
A. 54                            B. 67
C. 68                            D. 69
6. x + 34 .... 43 + x.
A. =                             B. >
C. <                             D. không so sánh được.
7.46 + 6 – 5 = .....
A. 47                           B. 43
C. 74                           D. 44
8. Tìm a biết a – 26 = 48 .
A. a = 73                     B. a = 75
C. a = 74                     D. a = 72
9.An có 6 viên bi, An cho Bình 3 viên bi thì Bình có 10 viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi.
Trả lời: Cả An và Bình có số viên bi là:... .
A. 13                           B. 23
C. 14                           D. 31
10.Tìm Tổng của hai số hạng, biết số hạng thứ nhất là 49, số hạng thứ hai ít hơn số hạng thứ nhất 17 đơn vị.
Trả lời: Tổng cần tìm là.......
A. 82                           B. 83
C. 80                           D. 81

Bài 3: Hoàn thành phép tính: điền các số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng.

violympic toan lop 2
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 7
Quý bạn đọc có thể xem thêm đề thi ViOlympic lớp 2 vòng 8 năm 2014- 2015 tại đây!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét