Trang toanlop2.com

Mang đến những tài liệu hay và hữu ích nhất cho các bạn học sinh khối lớp 2 !

30/06/2017

Ôn luyện toán nâng cao lớp 2 phần 2

toan nang cao lop 2


ÔN LUYỆN TOÁN NÂNG CAO LỚP 2 PHẦN 2

Bài 1: Hình sau đây có bao nhiêu hình tứ giác, viết tên các hình đó: toan nang cao lop 2

Bài 2: Hình vẽ sau có bao nhiêu hình chữ nhật ? Viết tên các hình chữ nhật đó ? toan nang cao lop 2

Bài 3: Hình vẽ sau có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình tam giác? toan nang cao lop 2

Bài 4: 

Bao gạo thứ nhất nặng 26kg, bao gạo thứ hai nặng hơn bao gạo thứ nhất 15kg. Hỏi cả hai bao nặng bao nhiêu kg ?

Bài 5: 

Thùng thứ nhất chứa 32 lít dầu, thùng thứ hai đựng ít hơn thùng thứ nhất 9 lít dầu. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu lít dầu ?
Dowload tài liệu: Ôn luyện toán nâng cao lớp 2 phần 2

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 2 năm 2016- 2017

violympic toan lop 2ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 2 NĂM 2016- 2017

Bài 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Hãy viết số thích hợp vào chỗ .... (Chú ý: Nếu đáp số là số thập phân thì viết dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân).

Câu 1:
Tính: 9 + 90 = ...
Câu 2:
Tính: 45 - 23 = ...
Câu 3:
Số lớn nhất có hai chữ số giống nhau là ...
Câu 4:
Số bé nhất có 2 chữ số là ...
Câu 5:
Cho các chữ số: 2; 0; 6; 9; 7. Viết được bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau từ 5 chữ số đã cho?
Câu 6:
Tính: 3 + 56 + 20 = ...
Cho 7:
Cho: 80cm = ... dm.
Câu 8:
Tính: 8 + 30 + 40 = ...
Câu 9:
Cho 23cm + 36cm < 6dm - ...cm.
Câu 10:
Số hạng thứ nhất là 12, số hạng thứ hai là số đứng liền sau số hạng thứ nhất. Vậy tổng của hai số là ...
Câu 11:
Mảnh vải xanh dài 5dm, mảnh vải đỏ dài 45cm. Vậy cả hai mảnh vải dài .... cm.
Câu 12:
Tổng của số tự nhiên bé nhất và số lớn nhất có một chữ số ...
Câu 13:
Hai anh em câu được tất cả 15 con cá, trong đó anh câu được một chục con. Vậy em câu được .... con?
Câu 14:
Cho: 7dm - 30cm = ... cm + 3dm.
Câu 15:
Có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số nhỏ hơn 65?

Bài 2: Tìm cặp bằng nhau

violympic toan lop 4

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 1:
Tính: 23 + 6 = ...
Câu 2:
Tính: 45 + 12 = ...
Câu 3:
Tính: 13 + 6 - 7 = ...
Câu 4:
Tính: 85 - 52 + 5 = ...
Câu 5:
Tổng của 5 và 32 là: ...
Câu 6:
Tổng của số bé nhất có hai chữ số giống nhau và 58 là: ...
Câu 7:
Cho 67dm - 53dm ... 20cm + 13dm.
Câu 8:
Cho 5dm ... 23cm + 26cm.
Câu 9:
Cho 8dm 7cm = ... cm.
Câu 10:
Cho 32cm + 3dm - 12cm = ... dm.
Câu 11:
Cho các chữ số 4; 1; 6. Tổng của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau và số bé nhất có hai chữ số khác nhau từ 3 chữ số đã cho là: ...
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 2 năm 2016- 2017

29/06/2017

Ôn luyện toán nâng cao lớp 2 phần 1

toan nang cao lop 2


TOÁN NÂNG CAO LỚP 2 PHẦN 1

Bài 1:

Từ ba chữ số 3, 5, 6. Em hãy viết tất cả các số có hai chữ số.

Bài 2:

Hãy viết tất cả các số có 2 chữ số mà mỗi số có 1 chữ số 5.

Bài 3:

Từ 3 số 4, 7, 9. Em hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau.

Bài 4:

Số x có bao nhiêu chữ số biết:
a) x bé hơn 100
b) x đứng liền sau một số có 2 chữ số.

Bài 5: Viết số thích hợp vào ô trống.

toan nang cao lop 2

Bài 6: Tìm x biết:

a) x + 12 = 46                                                  b ) 42 + x = 87
c) x + 26 = 12 + 17                                          d ) 34 + x = 86 – 21

Bài 7: Tìm x biết

a) x – 17 = 23                     b ) x – 15 = 21 + 49                     c) x – 34 = 67 – 49

Bài 8: Tìm x biết 

a) 17 – x = 12                     b) 72 + 12 – x = 48                      c) 28 + 26 – x = 67 – 39

Bài 9: Tìm x biết

a) y + 56 = 56 – y               b) 48 - y = 48 + y                        c) 9 x y = 7 x y

Bài 10: Điền dấy thích hợp (<, >, =) vào chỗ ...: (với x khác 0)

a)x + 32... .........41 + x              d) 42+ 21 + x... .....42 + 21
b)56 – y... ........ 45 – y               g) 52 – 47... .......52 – 47 – x
c)x – 26... ........ x – 18               h) 29 + 42 – x... ..42 + 29 + x
Dowload tài liệu: Toán nâng cao lớp 2 phần 1

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 1 năm 2016- 2017

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 1 NĂM 2016- 2017

Bài thi số 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

toan lop 2

Bài 2: Chọn các giá trị bằng nhau

toan lop 2

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 3.1:
Số gồm 7 đơn vị và 6 chục là:.....
Câu 3.2:
Số lớn hơn 69 nhưng nhỏ hơn 71 là:....
Câu 3.3:
Cho 27 + .... = 67.
Câu 3.4:
Tính 14 + 83 =....
Câu 3.5:
Số bé nhất có 2 chữ số giống nhau là: ....
Câu 3.6:
Tính: 69 - 9 - 30 =....
Câu 3.7:
Tính: 62 + 7 - 21 =....
Câu 3.8:
Tính: 68 - 26 =....
Câu 3.9:
Cho: 46 = ....+ 10 + 16. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:...
Câu 3.10:
Cho: 75 - ..... = 65. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:....
Câu 3.11:
Số liền sau của số lớn nhất có 1 chữ số là:.....
Câu 3.12:
Có.... số có 2 chữ số.
Câu 3.13:
Đoạn thẳng AB dài 12cm, đoạn thẳng AB dài bằng đoạn thẳng CD. Vậy cả 2 đoạn thẳng dài.... cm.
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 1 năm 2016- 2017
Xem thêm đề thi violympic toán lớp 2 vòng 2 năm 2016- 2017 Tại đây!

28/06/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 19 năm 2015- 2016

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 19 NĂM 2015- 2016

Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé!

Câu 1: Đem chia một khối lượng gạo thành các túi nhỏ, mỗi túi 3kg thì được tất cả 20 túi và còn thừa 1kg.Tính khối lượng gạo đó.
Câu 2: Đem chia một khối lượng gạo thành các túi nhỏ, mỗi túi 3kg thì được tất cả 10 túi và còn thừa 2kg. Tính khối lượng gạo đó.
Câu 3: Khi con 8 tuổi thì mẹ 35 tuổi. Tính tổng số tuổi 2 mẹ con khi con 20 tuổi.
Câu 4: Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của số đó bằng 16.
Câu 5: Trong một hộp bút màu có tất cả 36 bút màu đỏ và 28 bút màu xanh. Hỏi nếu không được nhìn vào hộp thì phải lấy trong hộp ra ít nhất bao nhiêu chiếc bút để chắc chắn lấy được 1 chiếc bút màu đỏ?
Câu 6: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số nhỏ hơn 325?
Câu 7: Tìm một số có 2 chữ số biết tích 2 chữ số của số đó bằng 0 còn tổng 2 chữ số của số đó bằng 9.
Câu 8: Nhà bác Bình nuôi một đàn gà, trong đó số gà mái nhiều hơn số gà trống là 160 con. Vừa rồi bác bán đi tất cả 50 con toàn gà mái. Hỏi bây giờ số gà mái nhiều hơn số gà trống là bao nhiêu con?
Câu 9: Tính tổng của số bé nhất và số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau được viết bởi 3 chữ số 1; 3 và 8.
Câu 10: Viết số nhỏ nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số của số đó bằng 15.

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số?
Câu 2: Mỗi túi gạo cân nặng 5kg. Hỏi 9 túi gạo như thế cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Câu 3: Có 10 túi gạo, mỗi túi đựng 4kg. Hỏi số gạo đó nếu đựng vào các túi, mỗi túi 5kg thì được tất cả bao nhiêu túi?
Câu 4: Hiện nay bố Lan 36 tuổi, ông nội Lan 61 tuổi. Tính tổng số tuổi của bố Lan và ông nội Lan khi tuổi ông nội Lan bằng tuổi bố Lan hiện nay.
Câu 5: Tổng của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau với số bé nhất có 2 chữ số là: .........
Câu 6: Lớp 2B có 7 tổ học tập, trong đó có 6 tổ mỗi tổ có 4 bạn còn 1 tổ có 3 bạn. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh?
Câu 7: Tổng của số bé nhất có 3 chữ số với số lớn nhất có 2 chữ số là: ..........
Câu 8: Có một khối lượng gạo, nếu có thêm 1kg nữa thì đủ chia thành 30 túi, mỗi túi 3kg. Tính khối lượng gạo đó.
Câu 9: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà tổng 3 chữ số của mỗi số đó bằng 2?
Câu 10: An hơn Bình 18 viên bi. Hỏi nếu An cho Bình 5 viên bi thì An còn nhiều hơn Bình bao nhiêu viên bi?

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Có 32kg gạo đem chia đều vào các túi, mỗi túi 4kg. Hỏi chia được bao nhiêu túi?
Câu 2: Một túi kẹo đem phát cho 10 bạn, mỗi bạn được 4 cái thì còn thừa 2 cái. Hỏi túi kẹo có tất cả bao nhiêu cái?
Câu 3: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số mà tích 2 chữ số của số đó bằng 18?
Câu 4: Đem chia đều một số gạo vào các túi nhỏ mỗi túi 4kg thì được 9 túi và còn thừa 3kg. Tính số gạo đem chia?
Câu 5: Số nhỏ nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 12 là số ........
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 19 năm 2015- 2016

27/06/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 18 năm 2015- 2016

violympic toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 18 NĂM 2015- 2016

Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé!

Câu 1.1: Số liền trước số bé nhất có 3 chữ số là ..........
Câu 1.2: Số liền sau số bé nhất có 3 chữ số là ..............
Câu 1.3: Tính: 90 : 3 - 14 = ............
Câu 1.4: Tính: 20 x 4 : 2 = ...............
Câu 1.5: Cho các chữ số 1; 0; 3; 2. Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau lập được từ các chữ số đã cho?
Câu 1.6: Cho: 80 : 2 = 5 x ........ Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ..................
Câu 1.7: Từ 180 đến 230 có ............ số tròn chục.
Câu 1.8: Cho dãy số: 900; 800; 700; 600;... Số thứ 6 của dãy số trên là ..............
Câu 1.9: Tìm số bị trừ, biết số trừ là số liền trước số 50 và số trừ kém số bị trừ 38 đơn vị.
Câu 1.10: Tìm số bị trừ, biết số trừ là số liền sau số 70 và số trừ kém số bị trừ 29 đơn vị.

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 2.1: Số gồm 5 trăm, 5 đơn vị được viết là:
a. 5005 b. 500 c. 505 d. 550
Câu 2.2: Số tròn chục lớn nhất có 3 chữ số là:
a. 910 b. 999 c. 900 d. 990
Câu 2.3: Trong các số: 730; 30; 300; 900; 75 thì những số nào là số tròn trăm?
a. 730; 900 b. 300; 30
c. 300; 730; 30; 900 d. 300; 900
Câu 2.4: Có bao nhiêu số tròn trăm có 3 chữ số?
a. 8 số b. 7 số c. 10 số d. 9 số
Câu 2.5: Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả đúng là ....
a. 100 - 27 = 83 b. 20cm x 4 = 80dm
c. 35dm : 5 = 70cm d. 24kg : 3 = 7kg
Câu 2.6: Chữ số 7 trong số 976 có giá trị là: .....
a. 700 b. 7 c. 70 d. 76
Câu 2.7: Từ số 450 đến 470 có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?
a. 17 b. 15 c. 14 d. 16
Câu 2.8: Chữ số 9 trong số 980 có giá trị là: .......
a. 900 b. 9 c. 98 d. 90
Câu 2.9: Tổng của 2 số là số lớn nhất có hai chữ số mà hiệu 2 chữ số của nó bằng 8, số hạng thứ nhất là 89. Vậy số hạng thứ hai là:
a. 2 b. 81 c. 1 d. 97
Câu 2.10: Tìm một số biết rằng lấy số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau trừ đi số đó thì được số nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau. Số cần tìm là:
a. 87 b. 99 c. 88 d. 89

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 3.1: Tính: 5kg x 9 + 55kg = ....... kg.
Câu 3.2: Số tròn chục liền sau số 900 là ........
Câu 3.3: Đường gấp khúc có độ dài các cạnh lần lượt là: 8cm; 7cm; 15cm; 2dm. Vậy độ dài đường gấp khúc đó là: .......dm.
Câu 3.4: Cho 4 x y = 55 + 25. Giá trị của y là: ..........
Câu 3.5: Hiệu hai số là 37, nếu thêm vào số trừ 9 đơn vị thì hiệu hai số khi đó là: .......
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 18 năm 2015- 2016
Xem thêm đề thi violympic toán lớp 2 vòng 19 năm 2015- 2016 Tại đây!

26/06/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 17 năm 2015- 2016

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 17 NĂM 2015- 2016

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1.1: Tìm a, biết a : 5 = 5
Câu 1.2: Tính: 0 x 4 x 9 x 7 = ..............
Câu 1.3: Cho 85 + 7 = .... - 8. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ........
Câu 1.4: Tìm số lớn nhất có 2 chữ số biết tích 2 chữ số của số đó cũng bằng thương 2 chữ số của số đó và bằng 5.
Câu 1.5: Cho: 40 : 5 + 9 > n x 4 > 5 x 8 - 25 Số liền trước của n là ...........

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 2.1: Phép tính có thương lớn nhất là:
a. 30 : 3 b. 24 : 4 c. 35 : 5 d. 40 : 5
Câu 2.2: Tính: 3dm x 3 - 4cm = .......
a. 5cm b. 5dm c. 86dm d. 86cm
Câu 2.3: Phép tính có thương nhỏ nhất là:
a. 16 : 2 b. 27 : 3 c. 30 : 5 d. 28 : 4
Câu 2.4: Các số tròn chục có 2 chữ số lớn hơn 35 nhưng nhỏ hơn 80 là:
a. 40; 50; 60; 70
b. 30; 40; 50; 60; 70
c. 40; 50; 60; 70; 80
d. 50; 60; 70
Câu 2.5: Hình tứ giác ABCD có độ dài các cạnh lần lượt là: 15dm; 9dm; 60cm; 16dm. Vậy chu vi hình tứ giác đó là:
a. 100dm b. 100cm c. 46dm d. 46cm
Câu 2.6: Thứ hai tuần trước là ngày 1 tháng 6. Vậy thứ năm tuần này là ngày ......
a. 11 tháng 5 b. 8 tháng 6
c. 11 tháng 8 d. 11 tháng 6
Câu 2.7: Cho các số: 23; 37; 7; 12; 1; 52; 36; 68; 87; 78. Tổng của số bé nhất có 2 chữ số và số lớn nhất từ các số đã cho là:
a. 97 b. 99 c. 100 d. 90
Câu 2.8: Hình tam giác ABC có độ dài các cạnh lần lượt là: 8cm; 13cm; 2dm. Vậy chu vi hình tam giác đó là:
a. 23cm b. 41cm c. 23dm d. 41dm
Câu 2.9: Năm nay, An kém ông số tuổi bằng số lớn nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số của nó bằng 16. Vậy 8 năm sau, An kém ông ..... tuổi.
a. 16 b. 90 c. 82 d. 63
Câu 2.10: Có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số trong đó có ít nhất một chữ số là 8?
a. 18 b. 19 c. 20 d. 21

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé!

Câu 3.1: Cho 28 = 4 x ....... Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ........
Câu 3.2: Có 30kg gạo chia đều vào 5 túi. Vậy mỗi túi có ............ kg gạo.
Câu 3.3: Tìm một số biết lấy số đó chia cho 4 thì được thương bằng hiệu của 2 số tự nhiên liên tiếp.
Câu 3.4: Tìm y biết: 3 x 8= 4 x y. Giá trị của y là ........
Câu 3.5: Tìm a biết: 4 x 5 > a - 13 - 6 > 3 x 6
Câu 3.6: Có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà hiệu 2 chữ số của nó là 1?
Câu 3.7: Có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số trong đó có ít nhất một chữ số là 9?
Câu 3.8: Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết: AB=CD =BC = 9cm, AD = 13cm.
Câu 3.9: Hình vẽ sau có .......... hình tứ giác.
toan lop 2

Câu 3.10: Mai nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 2 thì được kết quả là 20. Vậy lấy số Mai nghĩ nhân với 2 thì được kết quả là .........
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 17 năm 2015- 2016
Xem thêm đề thi violympic toán lớp 2 vòng 18 năm 2015- 2016 Tại đây!

25/06/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 16 năm 2015- 2016

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 16 NĂM 2015- 2016

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1.1: Thừa số thứ nhất là 7, thừa số thứ hai là 5. Vậy tích của hai thừa số đã cho là .............
Câu 1.2: Trong một phép chia biết số chia là 5, số bị chia là 30. Vậy thương là: ............
Câu 1.3: Tích của số lớn nhất có 1 chữ số và số bé nhất là: .............
Câu 1.4: Tổng của 2 số là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số, số hạng thứ hai là 39. Vậy số hạng thứ nhất là ..............
Câu 1.5: Mạnh có nhiều hơn Nghĩa 2 chục viên bi. Nếu Mạnh cho Nghĩa 15 viên bi thì bây giờ Nghĩa lại có nhiều hơn Mạnh mấy viên bi?

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):

Câu 2.1: Thừa số thứ nhất là 4, thừa số thứ hai là số liền sau số 8. Vậy tích của hai số là .........
Câu 2.2: Thừa số thứ hai là số tròn chục bé nhất, thừa số thứ nhất là 5. Vậy tích của hai số là ...........
Câu 2.3: Tính: 32 : 4 x 5 = ..............
Câu 2.4: Cho 87cm + ....cm = 90cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ..............
Câu 2.5: Cho dãy số: 5;10;15;20;......Số thứ 7 của dãy số trên là ..........
Câu 2.6: Một cửa hàng trong tháng giêng bán được số chiếc ô tô bằng số bé nhất có 2 chữ số mà tích 2 chữ số của nó bằng 8, số xe ô tô bán được trong tháng hai chỉ bằng một nửa số xe ô tô bán được trong tháng giêng. Vậy tháng hai cửa hàng đó bán được ......... chiếc xe.
Câu 2.7: Một cửa hàng trong tháng giêng bán được số chiếc xe máy bằng số bé nhất có 2 chữ số mà tích 2 chữ số của nó bằng 4, số xe máy bán được trong tháng hai chỉ bằng một nửa số xe máy bán được trong tháng giêng. Vậy tháng hai cửa hàng đó bán được ............ chiếc xe.
Câu 2.8: Cho: 45 : 5 = ......... - 56. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là .............
Câu 2.9: Cho a x 4 = 23 + 9; 32 - b = 3 x 9. Vậy tích của a và b là ............
Câu 2.10: Cho 2dm 7cm + 5dm 3cm - ..........dm = 20cm x 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là .........

Bài 3: Cóc vàng tài ba

Câu 3.1: Cho 5 x a = 40. Giá trị của a là:
Câu 3.2: Phép tính có thương lớn nhất là:
a. 20 : 4 b. 18 : 3 c. 28 : 4 d. 16 : 2
Câu 3.3: Thương của 35 và 5 là:
Câu 3.4: Phép tính có thương nhỏ nhất là:
a. 40 : 5 b. 21 : 3 c. 20 : 5 d. 18 : 2
Câu 3.5: Mai đi ngủ lúc 21 giờ, Mai ngủ trong 9 giờ. Vậy Mai sẽ thức dậy lúc:
Câu 3.6: Tính: 30dm : 5 = ........
Câu 3.7: Cho a + a + a + a + a = a x ........... Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
Câu 3.8: Mỗi chuồng có số con thỏ bằng số chẵn lớn nhất có 1 chữ số. Vậy 4 chuồng như vậy thì có bao nhiêu con thỏ?
Câu 3.9: Trong hộp có 2 chục viên bi gồm xanh, trắng, vàng. Biết số bi xanh ít hơn số bi vàng 17 viên. Hỏi Nga có mấy viên bi trắng?
Câu 3.10: Hiền có 5 quả bóng gồm xanh, hồng, tím. Biêt số bóng hồng nhiều hơn số bóng tím 2 quả. Hỏi Hiền có mấy quả bóng xanh?
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 16 năm 2015- 2016
Xem thêm đề thi violympic toán lớp 2 vòng 17 năm 2015- 2016 Tại đây!

24/06/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 15 năm 2015- 2016

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 15 NĂM 2015- 2016

Bài 1: Cóc vàng tài ba

Câu 1.1: Tính 21dm : 3 = ...........
Câu 1.2: Phép tính có thương bằng số chia là:
Câu 1.3: Phép tính có thương lớn nhất là:
Câu 1.4: Tính: 2dm : 2 = ..............
Câu 1.5: Tính: 24 : 3 + 92 = ............
Câu 1.6: Đầu năm học Dũng có 14 quyển vở, Dũng đã dùng hết một nửa số vở đó. Hỏi Dũng còn bao nhiêu quyển vở?
Câu 1.7: Tính: 15cm : 3 x 10 = ..........
Câu 1.8: Tính: 5 x 6 : 3 = ..............
Câu 1.9: Nga có 8 quả bóng gồm xanh, hồng, tím. Biết số bóng hồng nhiều hơn số bóng tím 5 quả. Hỏi Nga có mấy quả bóng xanh?
Câu 1.10: Chuyển tổng: b + b + b + b thành tích có 2 thừa số ta được:

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 2.1: Tính: 3 x 7 - 6 = ............
Câu 2.2: Cho: ....... - 26 = 100 - 73.
Câu 2.3: Tích của 2 số là số bé nhất có 2 chữ số mà thương 2 chữ số của nó bằng 5, thừa số thứ nhất là 3. Vậy thừa số thứ 2 là .........
Câu 2.4: Cho dãy số: 90; 86; 82; 78; ......... Số thứ 7 của dãy số đã cho là: ..........
Câu 2.5: Cho dãy số: 1; 2; 3; 6; 11; 20; 37; ...... Số thứ 8 của dãy số đã cho là ...........

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm (Chú ý: Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 3.1: Giá trị của thỏa mãn 2 x = 3 x 4 là ..............
Câu 3.2: Cho 2 x...= 24 : 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
Câu 3.3: Tính: 30cm : 3 + 79dm = .......... dm.
Câu 3.4: Cho: 27 : 3 > ...... x 2 > 14 : 2
Câu 3.5: Tìm số bé nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số của nó bằng 18.
Câu 3.6: Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số của nó bằng 24.
Câu 3.7: Từ số 23 đến số 67 có ........... số tròn chục.
Câu 3.8: Số tự nhiên có thể thay vào vị trí của y sao cho: 18 + 9 > y + y + y > 100 - 79 là:
Câu 3.9: Số tự nhiên có thể thay vào vị trí của y sao cho: 61 - 29 < 4 x y < 5 x 8 là
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 15 năm 2015- 2016

23/06/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 14 năm 2015- 2016

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 14 NĂM 2015- 2016

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1.1: Tích của 6 và 2 là ...............
Câu 1.2: Tính: 4 x 8 = ............
Câu 1.3: Trong hộp có 5 gói bánh, mỗi gói có 1 chục cái bánh. Vậy trong hộp có .......... cái bánh.
Câu 1.4: Cho: .......... x 8 = 40
Câu 1.5: Tính độ dài đường gấp khúc MNPQK, biết độ dài các đoạn thẳng lần lượt là: 16cm; 2dm; 18cm; 19cm.

Bài 2: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

toan lop 2

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 3.1: Tích của 7 và 3 là: ............
Câu 3.2: Trong phép tính: 12 = 8 + 4 thì tổng là .............
Câu 3.3: Hiệu của 20 và 8 là: ............
Câu 3.4: Tích của 6 và 5 là: ..............
Câu 3.5: Tính: 3 x 3 x 3 = ...........
Câu 3.6: Cho: ......... x 3 = 2 x 9
Câu 3.7: Cho: 6 x ........ = 8 x 3
Câu 3.8: Có 6 can đựng dầu, mỗi can có 5 lít dầu. Vậy có tất cả ............ lít dầu.
Câu 3.9: Từ 5 chữ số: 0; 2; 4; 7; 8 ta có thể viết được tất cả bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau.
Câu 3.10: Tổng của 2 số là số bé nhất có 2 chữ số mà tích 2 chữ số của nó bằng 32, số hạng thứ 2 là số lớn nhất có 1 chữ số. Vậy số hạng thứ nhất là: ................
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 14 năm 2015- 2016
Xem thêm đề thi violympic toán lớp 2 vòng 15 năm 2015- 2016 Tại đây!

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 13 năm 2015- 2016

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 13 NĂM 2015- 2016

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

toan lop 2

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 2.1: Hiệu của 90 và 9 là:
Câu 2.2: Cho ........ x 8 = 16. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
Câu 2.3: Tổng của 2 và 9 là:
Câu 2.4: Tích của 2 và 8 là:
Câu 2.5: Mẹ mua về một số quả cam, mẹ bày ra 6 đĩa, mỗi đĩa có 2 quả. Vậy mẹ mua về ............ quả cam.
Câu 2.6: Cho 37 + 63 ....... 2 x 9 + 78. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:
Câu 2.7: Cho 2 x 8 + 56 ........ 100 - 27. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:
Câu 2.8: Cho 71 - a = 7. Giá trị của a là:
Câu 2.9: Tính 58 + 8 + 26 = ..........
Câu 2.10: Hai số có tích bằng tổng:
a. 4 và 4 b. 5 và 5
c. 3 và 3 d. 2 và 2

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 3.1: Tính: 2 x 8 - 6 = ...........
Câu 3.2: Cho dãy số 5; 10; 15; 20; ...........
Câu 3.3: Cho ......... x 2 + 3 = 11.
Câu 3.4: Cho 2 x 9 - .......... = 10
Câu 3.5: Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với số lẻ lớn nhất có hai chữ số khác nhau thì được kết quả là số bé nhất có ba chữ số.
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 13 năm 2015- 2016
Xem thêm đề thi violympic toán lớp 2 vòng 14 năm 2015- 2016 Tại đây!

22/06/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 12 năm 2015- 2016

violympic lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 12 NĂM 2015- 2016

Bài 1: Hoàn thành phép tính (Hãy điền các chữ số thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng)

Câu 1.1:...7 - 6... = 4
Câu 1.2: 8.... - 52 = ....4
Câu 1.3: 3... + ....1 = 89
Câu 1.4: 32 + 2.... = ....5
Câu 1.5:....3 - 6 = 1...
Câu 1.6: 2.... + 69 = ....3
Câu 1.7:...7 + .... = 20
Câu 1.8: 4.... - .....7 = 5
Câu 1.9: 3... - ....6 = 19
Câu 1.10: 65 - 4.... = ...7

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 2.1: Giá trị của a thỏa mãn: a - 26 = 28 là a = ............
Câu 2.2: Cho 3cm + 67cm = ........... cm.
Câu 2.3: Cho 6dm = 6cm + ......... cm.
Câu 2.4: Bố hơn Nam 34 tuổi. Vậy 15 năm sau bố hơn Nam .............. tuổi.
Câu 2.5: Mai gấp được ít hơn Dung 14 ngôi sao, Dung gấp được ít hơn Vân 17 ngôi sao. Hỏi Mai gấp được ít hơn Vân bao nhiêu ngôi sao?

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Câu 3.1: Cho: ......cm - 5cm = 55cm.
Câu 3.2: Cho: 580cm - 90cm = .....cm.
Câu 3.3: Tính: 70 – 27 = ............
Câu 3.4: Giá trị của a thỏa mãn 93 – a = 39 là a = ...............
Câu 3.5: Hiệu của 2 số là số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số, số bị trừ là 64. Vậy số trừ là ...............
Câu 3.6: Một phép cộng có tổng bằng 100, số hạng thứ nhất là 48. Số hạng thứ hai bằng ..............
Câu 3.7: Trong can đã có 12 lít dầu. Vậy cần đổ thêm bao nhiêu lít dầu nữa để trong can có 2 chục lít dầu?
Câu 3.8: Trên một chiếc cân đĩa, ở đĩa cân bên trái người ta đặt 1 quả bí, ở đĩa cân bên phải người ta đặt 1 quả cân 2kg và một quả cân 3kg thì 2 đĩa cân thăng bằng với nhau. Vậy quả bí cân nặng .......... kg.
Câu 3.9: Có 2 can đựng nước mắm. Sau khi đổ 6 lít từ can thứ nhất sang can thứ hai thì mỗi can đều có 18 lít. Vậy lúc đầu can thứ nhất có nhiều hơn can thứ hai là ......... lít.
Câu 3.10: Trên bãi cỏ có 21 con vừa trâu vừa bò. Tú đếm thấy có 4 cái tai trâu. Vậy trên bãi có ......... con bò.
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 12 năm 2015- 2016
Xem thêm đề thi violympic toán lớp 2 vòng 13 năm 2015- 2016 Tại đây !

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 11 năm 2015- 2016

violympic lop 2

ĐỀ THI TOÁN LỚP 2 VÒNG 11 NĂM 2015- 2016

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1.1: Tổng của 36 và 64 là: ..............
Câu 1.2: Cho 62 = ........ + 47. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ..............
Câu 1.3: Hà thường đọc sách từ 20 giờ đến 21 giờ. Vậy mỗi ngày Hà đọc sách trong ............ phút.
Câu 1.4: Nếu thứ Năm tuần này là ngày 18 tháng 11 thì thứ năm tuần sau là ngày .......... tháng 11.
Câu 1.5: Tìm một số biết rằng nếu lấy số tròn chục lớn nhất có hai chữ số trừ đi số đó thì được kết quả là số liền sau 48. Vậy số cần tìm là: ............
Câu 1.6: Năm nay bố 36 tuổi, bố nhiều hơn con 28 tuổi. Hỏi sau 8 năm nữa con bao nhiêu tuổi?

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Câu 2.1: 3 giờ chiều hay còn gọi là ................giờ.
Câu 2.2: Tổng của 37 và số liền sau của nó là ...............
Câu 2.3: 8 giờ tối hay còn gọi là .............. giờ.
Câu 2.4: Tính 26 + 62 - 58 = ..............
Câu 2.5: Có bao nhiêu số có 2 chữ số nhỏ hơn 73?
Câu 2.6: Cho các chữ số 1; 3; 7; 6;0. Có bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau lập được từ 5 chữ số đã cho?
Câu 2.7: Cho 6dm - ......cm > 5dm 9cm . Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ...............
Câu 2.8: Mẹ về quê từ ngày 19 tháng 11. Mẹ về quê 1 tuần. Vậy mẹ trở về vào ngày .............. tháng 11.
Câu 2.9: Trong một phép tính trừ biết số bị trừ lớn hơn số trừ 25 đơn vị. Vậy hiệu của 2 số là ............
Câu 2.10: Số bông hoa Đức tặng cho Mai là số tròn chục lớn hơn 17 nhưng nhỏ hơn 25 và trên tay Đức bây giờ chỉ còn lại 7 bông hoa. Vậy lúc đầu Đức có ........... bông hoa.

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 3.1: Tổng của 16 và 78 là: ..............
Câu 3.2: Hiệu của 64 và số liền sau 16 là: ..............
Câu 3.3: Hiệu của số lẻ lớn nhất có hai chữ số khác nhau và 38 là: ..................
Câu 3.4: Tổng của 4 và 27 là: ...............
Câu 3.5: Cho 72 - m = 27 + 26. Giá trị của m là: ..............
Câu 3.6: Hiệu của hai số là số bé nhất có hai chữ số giống nhau, số bị trừ là 50. Vậy số trừ là: ................
Câu 3.7: Cho m + 3 + 38 = 83. Giá trị của m là: .............
Câu 3.8: Nếu thứ Sáu tuần này là ngày 7 tháng 12 thì thứ ba tuần sau là ngày ............. tháng 12.
Câu 3.9: Tổng của hai số là số bé nhất có 3 chữ số, số hạng thứ nhất là 84. Số hạng thứ hai là: ...................
Câu 3.10: Cho 5 chữ số 2; 1; 6; 9; 4. Hiệu của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau và số bé nhất có hai chữ số khác nhau được lập lập được từ 5 chữ số đã cho là: ...............
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 11 năm 2015- 2016
Xem thêm đề thi violympic toán lớp 2 vòng 10 năm 2015- 2016  Tại đây!

21/06/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 10 năm 2015- 2016

toan lop 2

ĐỀ THI VIOPLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 10 NĂM 2015- 2016 

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

toan lop 2

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 2.1: Tính: 63 + 37 = .........
a. 36 b. 100 c. 90 d. 46
Câu 2.2: Cho 45....55....68 = 32. Dấu thích hợp lần lượt là:
a. +; - b. -; + c. +; + d. <; -
Câu 2.3: Cho 7 + a + 46 = 29 + 71. Vậy giá trị của a là: .............
a. 100 b. 47 c. 53 d. 64
Câu 2.4: Trong các phép tính dưới đây, phép tính trừ có hiệu bằng số trừ là:.........
a. 47 - 1 = 46 b. 47 - 47 = 0
c. 36 - 18 = 18 d. 36 - 0 = 36
Câu 2.5: Tính: 57 + 28 = .........
a. 85 b. 75 c. 95 d. 29
Câu 2.6: Cho 52 - y = 7. Vậy giá trị của y là: ..........
a. 48 b. 45 c. 59 d. 46
Câu 2.7: Cho y - 38 = 38. Vậy giá trị của y là: ...........
a. 66 b. 0 c. 68 d. 76
Câu 2.8: Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào đúng:
a. 5 + 42 = 47 b. 24 + 6 = 40
c. 21 - 2 = 1 d. 72 - 63 = 19
Câu 2.9: Khi cộng 9 với một số ta được kết quả là số nhỏ nhất có hai chữ số. Vậy phép cộng đó là:
a. 9 + 1 = 10 b. 8 + 2 = 10
c. 9 + 0 = 9 d. 7 + 3 = 10
Câu 2.10:
Mảnh vải xanh dài hơn mảnh vải đỏ 6cm, biết mảnh vải xanh dài 10dm. Vậy mảnh vải đỏ dài là:
a. 94dm b. 16cm c. 94cm d. 4dm

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ (....)

Câu 3.1: Tính: 14 + 36 = ...........
Câu 3.2: Tính: 100 - 7 = ..........
Câu 3.3: Số liền trước số chẵn lớn nhất có hai chữ số là: ...........
Câu 3.4: Tổng của 8 và số liền trước số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là:............
Câu 3.5: Hiệu của hai số là 49, số trừ là số bé nhất có hai chữ số giống nhau. Vậy số bị trừ là: .............
Câu 3.6: Tính: 100 - 76 + 6 = ............
Câu 3.7: Tính: 100 - 3 - 48 = ............
Câu 3.8: Tính: 68 + 32 - 25 = ...........
Câu 3.9: Cô giáo tặng cho các bạn tổ Một 8 phiếu khen, tặng cho tổ Hai 15 phiếu khen, và tặng cho tổ Ba nhiều hơn tổ Một 4 phiếu khen. Vậy cô đã tặng tất cả ............ phiếu khen.
Câu 3.10: Cho 100 - 24 < a < 39 + 39. Giá trị của a + 8 là: .............
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 10 năm 2015- 2016.
Xem thêm đề thi violympic toán lớp 2 vòng 9 năm 2015- 2016 Tại đây!
Xem thêm đề thi violympic toán lớp 2 vòng 1 năm 2014- 2015 Tại đây!

19/06/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 9 năm 2015- 2016

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 9 NĂM 2015- 2016

Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ (...)

Câu 1.1: Hiệu của 94 và 6 là: .........
Câu 1.2: Tính: 46 - 28 = ............
Câu 1.3: Số chẵn liền sau số 68 là: ..............
Câu 1.4: Số chẵn liền trước số 40 là: ............
Câu 1.5: Mảnh vải trắng dài 56dm, mảnh vải đỏ ngắn hơn mảnh vải trắng 18dm. Vậy mảnh vải đỏ dài ............. dm.
Câu 1.6: Cho: a – 25 – 27 = 48. Giá trị của a là ..........
Câu 1.7: Tính: 68 – 9 + 41 = ..............
Câu 1.8: Tổng của 2 số là 76, số hạng thứ nhất là 67. Vậy số hạng thứ 2 là ............
Câu 1.9: Từ số 27 đến số 74 có bao nhiêu số tự nhiên?
Câu 1.10: Từ số 35 đến số 94 có bao nhiêu số tự nhiên?

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 2.1: Cho 100cm = ........... dm.
Câu 2.2: Cho a + 28 = 85. Giá trị của a là: ................
Câu 2.3: Cho a - 36 = 64. Giá trị của a là: ................
Câu 2.4: Số lớn nhất có hai chữ số mà hiệu 2 chữ số của nó bằng 5 là: ...............
Câu 2.5: Tính: 76 - 7 = ............
Câu 2.6: Tính: 64 - 46 = ..............
Câu 2.7: Một cửa hàng có 5 chục lít nước mắm, cửa hàng đã bán 15 lít. Vậy cửa hàng còn lại ............. lít nước mắm.
Câu 2.8: Cho: 45kg - 27kg - 9kg = ............. kg.
Câu 2.9: Tính: 30cm + 9dm = 41dm - .......... dm.
Câu 2.10: Mai cân nặng 34kg, Hà nhẹ hơn Mai 5kg. Vậy Hà cân nặng ........... kg.
Câu 2.11: Số 9 trong số 98 có giá trị bằng bao nhiêu đơn vị?
Câu 2.12: Nếu Nam cho Hùng 5 cái kẹo thì số kẹo của 2 bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu Nam có nhiều hơn Hùng bao nhiêu cái kẹo?
Câu 2.13: Hiệu của 2 số là 56, số trừ là 18. Vậy số bị trừ là: ..............
Câu 2.14: Số hạng thứ hai là 27, tổng của hai số là 54. Vậy số hạng thứ nhất là: ............

Bài 3: Hoàn thành phép tính Bạn hãy điền các chữ số thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng.

Câu 3.1: 3 + ...2 = 4...
Câu 3.2: 95 - ... = ...2
Câu 3.3:...0 - 40 = 5...
Câu 3.4: 8... - 9 = ...1
Câu 3.5: 76 + ...... = 90
Câu 3.6: 9... - ....6 = 64
Câu 3.7: ........ - 24 = 38
Câu 3.8: 9... - ...9 = 68
Câu 3.9: 68 - ....9 = 1...
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 9 năm 2015- 2016

17/06/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 8 năm 2015- 2016

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 8 NĂM 2015- 2016

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

toan lop 2

Bài 2: Hoàn thành phép tính: Bạn hãy điền các chữ số thích hợp vào chỗ trống để được phép tính đúng:

Câu 2.1: 34 + ...2 = 7...
Câu 2.2:....7 - .... = 60
Câu 2.3: 2... + 13 = ...9
Câu 2.4:...9 - 4... = 27
Câu 2.4:........ - 34 = 26
Câu 2.5: 8... - 7 = ...3
Câu 2.6: 2... - ...3 = 7
Câu 2.7: ...0 - 2... = 15
Câu 2.8: 72 - ....8 = ....
Câu 2.9: 52 + 4.... = .......0

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 3.1: Tính: 83 - 38 = .....
Câu 3.2: Trong phép tính: 72 - 27 = 45, số trừ là: ........
Câu 3.3: Tính: 92 - 59 = .......
Câu 3.4: Số lớn hơn 69 nhưng nhỏ hơn 71 là: .....
Câu 3.5: Cho: 71 + .... = 100. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ......
Câu 3.6:
toan lop 2
Hình vẽ sau có ...... hình tứ giác.
Câu 3.7: Cho 58 + a = 71. Giá trị của a là: ............
Câu 3.8: Số tự nhiên lớn nhất có 2 chữ số mà hiệu 2 chữ số của nó bằng 6 là: ..............
Câu 3.9: Hiệu của hai số là 42, số trừ là 8. Vậy số bị trừ là: ............
Câu 3.10: Cho m - 8 - 18 = 26. Giá trị của m là: ............
Câu 3.11: Sau khi có 16 xe ô tô rời bến thì trong bãi xe còn lại 27 xe ô tô. Vậy lúc đầu trong bãi xe có .......... ô tô.
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 8 năm 2015- 2016.

16/06/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 7 năm 2015- 2016

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 7 NĂM 2015- 2016

Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

toan lop 2

Bài 2: Viết đáp án thích hợp vào chỗ ... :

Câu 2.1: Cho 5dm = ............... cm.
Câu 2.2: Tính: 61 - 6 = ............
Câu 2.3: Cho 30cm = ..................... dm.
Câu 2.4: Giá trị y thỏa mãn: y + 7 = 21 là:
Câu 2.5: Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có hiệu nhỏ nhất:
A. 81 - 78 B. 21 - 12 C. 71 - 36 D. 41 - 5
Câu 2.6: Cho 45 + 27 .............. 38 + 36 . Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là?
Câu 2.7: Cho 41 - 7 .................. 61 - 41. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là?
Câu 2.8: Phép cộng có tổng bằng 20 là:
A. 14 + 5 B. 13 + 6 C. 18 + 2 D. 12 + 5
Câu 2.9: Hình vẽ bên có .................. hình tứ giác.
toan lop 2
Câu 2.10: Cho a + 23 + 27 = 100. Giá trị của a là?

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 3.1: Tính: 9 + 57 = ............
Câu 3.2: Số gồm 5 chục và 6 đơn vị là: ...................
Câu 3.3: Trong thùng đã có 27 lít nước. Hỏi cần đổ thêm vào bao nhiêu lít nước nữa để trong thùng có 5 chục lít nước?
Câu 3.4: Trong vườn có 4 chục cây cam, số cây bưởi ít hơn số cây cam là 18 cây. Vậy trong vườn có ................. cây bưởi.
Câu 3.5: Số hạng thứ hai là 9, tổng của hai số là số tròn chục liền trước số 53. Vậy số hạng thứ nhất là: ...........
Câu 3.6: Tính: 90 - 76 + 86 = ..............
Câu 3.7: Bé An cao 91cm, bé An thấp hơn bé Hoa 9cm. Vậy bé Hoa cao ................. dm.
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 7 năm 2015- 2016

15/06/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 6 năm 2015- 2016

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 6 NĂM 2015- 2016

Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm!

Câu 1.1: Tính: 69 - 63 = ...........
Câu 1.2: Hiệu của hai số 78 và 27 là: ..................
Câu 1.3: Tổng của 67 và 26 là: .................
Câu 1.4: Số lớn nhất có hai chữ số giống nhau là: .............
Câu 1.5: Tính: 18 + 36 + 46 = ................
Câu 1.6: Cho các chữ số 0; 3; 4; 9. Có bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau từ 4 chữ số đã cho?
Câu 1.7: Tính: 86 - 6 - 30 = ...............
Câu 1.8: Tổng của số tự nhiên bé nhất và số lớn nhất có hai chữ số là: ...............
Câu 1.9: Tổng của hai số là 100, số hạng thứ hai là 40. Vậy số hạng thứ nhất là: ...............
Câu 1.10: Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số đó bằng 6 là: ..................

Bài 2: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần:

toan lop 2

Bài 3: Hoàn thành phép tính:

Câu 3.1: ...4 - 34 = 2....
Câu 3.2: ....9 - 3.... = 37
Câu 3.3: 3 + 3... = 39
Câu 3.4:...0 + 4.... = 70
Câu 3.5: 2... + ....3 = 90
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 6 năm 2015- 2016

13/06/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 5 năm 2015- 2016

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 5 NĂM 2015- 2016

Bài 1: Chọn các cặp giá trị theo thứ tự tăng dần:

toan lop 2

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 2.1: ........... + 27 = 64. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
Câu 2.2: 65 + 18 = ............ Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
Câu 2.3: 12 + 18 + 7 = .......... Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
Câu 2.4: Lan hái được 38 quả cam. Bình hái nhiều hơn Lan 7 quả. Hỏi Bình hái được bao nhiêu quả cam?
Câu 2.5: 38 + .......... - 22 = 53. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
Câu 2.6: Trong sân có 39 con gà mái. Biết gà trống ít hơn gà mái 17 con. Hỏi có bao nhiêu con gà trống trong sân?
Câu 2.7: .......... + 36 = 81. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
Câu 2.8: Dũng có 38 viên bi, Thành có ít hơn Dũng 1 viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi?
Câu 2.9: 34 + 18 + ........... = 80. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
Câu 2.10: Mảnh vải trắng dài 35dm, mảnh vải hoa ngắn hơn mảnh vải trắng 12dm. Hỏi mảnh vải hoa dài bao nhiêu dm?

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 3.1: Hiện nay, Lan 9 tuổi, anh Hùng hơn Lan 7 tuổi. Vậy số tuổi hiện nay của anh Hùng là: ........... tuổi.
Câu 3.2: Có 2 thùng đựng dầu. Thùng thứ nhất đựng 86 lít dầu. Thùng thứ hai đựng ít hơn thùng thứ nhất 15 lít. Hỏi thùng thứ hai đựng bao nhiêu lít dầu?
Câu 3.3: Tổng của số 27 và số liền sau nó là: .............
Câu 3.4: Đoạn dây thứ nhất dài 58dm. Đoạn thứ hai ngắn hơn đoạn thứ nhất 25dm. Hỏi đoạn dây thứ hai dài bao nhiêu dm?
Câu 3.5:
toan lop 2
Trong hình vẽ trên có ............. hình chữ nhật.
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 5 năm 2015- 2016

12/06/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 4 năm 2015- 2016

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 4 NĂM 2015- 2016

Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần:

http://mathx.vn/violympic/lop-2.html

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm:

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống:
.......... + 8 = 47
Câu 2: Biết số trừ là 17 và số bị trừ là 89. Hiệu của hai số đó là: ...........
Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 33 + 8 = .........
Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: ........... + 36 = 44
Câu 5: Thực hiện dãy tính: 49 - 15 + 27 = ...............
Câu 6: Điền chữ số còn thiếu vào chỗ trống: 13dm + 8dm = ..............dm.
Câu 7: Thực hiện dãy tính: 38 + 13 + 48 = ...........
Câu 8: Một cửa hàng bán được 38 quả trứng vào buổi sáng, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 7 quả. Hỏi cả ngày cửa hàng đó bán được tất cả bao nhiêu quả trứng?
Câu 9: Thực hiện dãy tính: 98 - 43 + 18 = ............
Câu 10:, Điền dấu (>, <, =) vào chỗ trống cho thích hợp:
90cm + 14dm ............ 12dm + 11dm

Bài 3: Vượt chướng ngại vật.

Câu 1: Hiện nay bố An 37 tuổi, mẹ An 33 tuổi. Vậy tổng số tuổi hiện nay của bố mẹ An là: ................ tuổi.
Câu 2: Số tiếp theo cần điền vào dãy số sau cho phù hợp với quy luật là: 1; 3; 4; 7; 11; 18; 29; .........
Câu 3: Lan hái được 43 quả cam, Bình hái nhiều hơn Lan 8 quả. Như vậy số cam Bình hái được là: ............ quả.
Câu 4: Việt cân nặng 27kg, Hà cân nặng 25kg. Vậy cả hai bạn cân nặng .......... kg.
Câu 5: Số nhỏ nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số bằng 5 là số: .................
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 4 năm 2015- 2016

11/06/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 3 năm 2015 -2016

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 3 NĂM 2015 - 2016

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 29 quyển vở. Ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất 15 quyển. Hỏi ngày thứ hai bán được bao nhiêu quyển vở?
Câu 2: 9 + 9 = ........
Câu 3: 96 - ....... = 53
Câu 4: .......... - 26 = 13.
Câu 5: Số liền sau của 59 là:
Câu 6: 5 + 5 + 9 = ..........
Câu 7: Mai có 9 con tem. Mai mua thêm 6 con nữa. Hỏi Mai có tất cả bao nhiêu con tem?
Câu 8: 6 + 4 + 8 = ......
Câu 9: 7.... + 6 = 85
Câu 10: 39....5.....9 = 43
Dấu +, - thích hợp điền vào chỗ (...) là:
A. -, - B. +, + C. -, + D. +, -

Bài 2: Chọn các cặp có giá trị bằng nhau.


Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 3 năm 2015 - 2016

09/06/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 2 năm 2015 - 2016

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 2 NĂM 2015 - 2016

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Số tròn chục liền sau 40 là:
A. 41 B. 50 C. 30 D. 60
Câu 2: Số lớn hơn 64 nhỏ hơn 66 là:
A. 63 B. 66 C. 64 D. 65
Câu 3: 80 - 10 + 10 = .........
Giá trị thích hợp điền vào chỗ (....) là:
A. 60 B. 90 C. 70 D. 80
Câu 4: Đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB 2dm. Biết đoạn AB = 9dm. Hỏi đoạn thẳng CD bằng bao nhiêu?
A. 12 B. 11 C. 7 D. 6
Câu 5: Số tròn chục liền trước 50 là:
A. 45 B. 40 C. 55 D. 30

Bài 2: Chọn các cặp có giá trị bằng nhau.

toan lop 2

Bài 3: Hoàn thành phép tính: Bạn hãy điền các chữ số thích hợp vào chỗ chấm.

Câu 1: 3... + ....2 = 86
Câu 2: 5.... + ....5 = 88
Câu 3: 25 + ..... = 86
Câu 4:....6 + 2..... = 98
Câu 5: 5.... - ......6 = 21
Câu 6:....9 - 3.... = 62
Câu 7:.....7 - 4.... = 25
Câu 8: 54 - 2..... = .....3
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 2 năm 2015 - 2016

07/06/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 1 năm 2015- 2016.

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 1 NĂM 2014 - 2015

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

toan lop 2


Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (....)

Câu 2.1: 86 - 25 = ...........
Câu 2.2: Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số đó bằng 3 là số ...............
Câu 2.3: 68 - 17 = ...............
Câu 2.4: 47 + 51 = ...............
Câu 2.5: 87 - ........... = 24
Câu 2.6: 89 - ........... = 36
Câu 2.7: ......... - 45 = 51
Câu 2.8: .............. - 36 = 63
Câu 2.9: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số lớn hơn 37?
Câu 2.10: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số lớn hơn 46?

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 3.1: 60 - ......... = 30. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 30 B. 40 C. 10 D. 20
Câu 3.2: Cho 21; 22; 23; ............ Số tiếp theo là: ................
A. 25 B. 27 C. 34 D. 24
Câu 3.3: 1dm = .............cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 5 B. 1 C. 10 D. 2
Câu 3.4: 3dm + 5dm = ............. dm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 53 B. 8 C. 35 D. 3
Câu 3.5: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số bé hơn 48?
A. 39 B. 41 C. 40 D. 38
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 1 năm 2015- 2016.

05/06/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 19 năm 2014-2015.

toan lop 2ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 19 NĂM 2014- 2015

Bài 1: Hoàn thành phép tính (Viết lại phép tính đúng hoàn chỉnh vào ô đáp án)

Câu 1.1:
....32....... + 2........34 = 38979
Câu 1.2:
1...4.... + ....5....6 = 3878
Câu 1.3:
....560.... + 23....86 = 4....6....9
Câu 1.4:
....5....7.... - 3....5....1 = 31313
Câu 1.5:
6...7.... - ...2....2 = 3123
Câu 1.6:
7...5...38 - ....5....6...5 = 31341....
Câu 1.7:
........251 x 3 = 39............
Câu 1.8:
35....6.... x 2 = ....1726
Câu 1.9:
1...75.... x 4 = 67...16
Câu 1.10:
........35.... x 8 = ...2...48

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 2.1:
Tính: 65748 : 2 = ..........
Câu 2.2:
Tính: 32578 + 46746 = ..........
Câu 2.3:
Tính: 60948 : 4 = ..........
Câu 2.4:
Tính giá trị của biểu thức; (52341 - 38567) x 5 = ..........
Câu 2.5:
Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Dọc theo chiều dài người ta chia hình chữ nhật đó thành hai hình chữ nhật nhỏ. Biết tổng chu vi hai hình chữ nhật nhỏ là 250cm.
Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu.

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 3.1:
Số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau là: ...........
Câu 3.2:
Tính: 53789 + 28635 = ...........
Câu 3.3:
Tính: 15368 x 4 = ...........
Câu 3.4:
Tính giá trị của biểu thức: 19076 x 5 - 56794 = ..........
Câu 3.5:
Ba công nhân dệt được 52680 cái áo. Người thứ nhất dệt được 16540 cái và dệt ít hơn người thứ hai là 6854 cái. Hỏi người thứ ba dệt được bao nhiêu cái áo?
Câu 3.6:
Một kho chứa 86540kg thóc. Người ta đã bán đi 3 lần, mỗi lần bán 16078kg. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam thóc?
Câu 3.7:
Một cửa hàng ngày đầu bán được 27836kg gạo. Ngày thứ hai bán được gấp đôi ngày đầu. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Câu 3.8:
Năm nay con 8 tuổi. Hai năm nữa tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con và lúc đó tuổi bố ít hơn 5 lần tuổi con là 4 tuổi. Tính tổng số tuổi của bố, mẹ và con hiện nay.
Câu 3.9:
Tính giá trị của biểu thức: 71054 - 13569 x 4 = ...........
Câu 3.10:
Hai bác thợ mộc cưa một cây gỗ dài 12m thành những đoạn dài 2m. Biết mỗi lần cưa được một đoạn hết 12 phút. Hỏi hai bác cưa cây gỗ đó trong bao lâu?
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 19 năm 2014-2015.

04/06/2017

Đề thi violympic toán lớp 2 vòng 18 năm 2014- 2015

violympic toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 Vòng 18 NĂM 2014-2015

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ ..... nhé.

1, Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số nhỏ hơn 215.?.......
2, Sau khi Anh cho em 5 quyển vở thì Anh vẫn còn nhiều hơn em 3 quyển vở. Vậy trước khi cho Anh nhiều hơn em .......quyển vở.?
3, Số bé nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của số đó bằng 7?...

4, Có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số mà hiệu 2 chữ số của số đó bằng 2?....... 5, Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chiếc túi, mỗi túi đựng được 4kg gạo để đựng hết 31kg gạo.?.....
6, Có một số dầu nếu thêm 9 lít nữa thì vừa đủ đựng vào 10 chiếc can mỗi can 5 lít. Tính số dầu đó.?.....
7, Tổng của số bé nhất có 3 chữ số với số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau.?.......
8,Tìm số ab biết a6 – 5b = 94, ab = ......
9, Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà tổng 3 chữ số của mỗi số đó bằng 3?......
10, Cho hình vẽ :Biết đoạn AD = 15,BC = 6. A B C D Tổng độ dài các đoạn thẳng trong hình vẽ?.......

Bài 2: Cóc vàng tài ba

1,Tìm y biết y x 5 - 16 = 29
2, 5 x 9 + 9 = 100 - ......
3, Trong hộp có tất cả 34 viên bi đỏ, 48 viên bi xanh, 37 viên bi vàng. Hỏi nếu không được nhìn vào hộp thì phải lấy trong hộp ra ít nhất bao nhiêu viên để chắc chắn số bi lấy được có cả 3 màu.
4,Hiện nay con 8 tuổi, Mẹ 33 tuổi. Hãy tính tổng số tuổi của hai mẹ con sau 4 năm nữa.
5,Cho biết chủ nhật vừa qua là ngày 31. Hỏi thứ bẩy tuần sau là ngày bao nhiêu?
6, Số lớn nhất có 3 chữ số mà tổng 3 chữ số của số đó bằng 12
7, Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà tích 2 chữ số hàng trăm và hàng chục bằng 6
8, Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà chữ số hàng đơn vị của mỗi số đó là 5.?
9, Biết AB = 6 cm, BC = 10 cm, AC = 8 cm, AM = 5 cm.
Tính tổng chu vi các hình tam giác trong hình vẽ.
10, Chọn phép tính có kết quả là 84.( 534 – 424, 4 x 7 + 58, 100 – 45 + 28 , 5 x 9 + 39 )
Dowlaod tài liệu: Đề thi violympic toán lớp 2 vòng 18 năm 2014- 2015.