07/06/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 1 năm 2015- 2016.

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 1 NĂM 2014 - 2015

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

toan lop 2


Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (....)

Câu 2.1: 86 - 25 = ...........
Câu 2.2: Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số đó bằng 3 là số ...............
Câu 2.3: 68 - 17 = ...............
Câu 2.4: 47 + 51 = ...............
Câu 2.5: 87 - ........... = 24
Câu 2.6: 89 - ........... = 36
Câu 2.7: ......... - 45 = 51
Câu 2.8: .............. - 36 = 63
Câu 2.9: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số lớn hơn 37?
Câu 2.10: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số lớn hơn 46?

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 3.1: 60 - ......... = 30. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 30 B. 40 C. 10 D. 20
Câu 3.2: Cho 21; 22; 23; ............ Số tiếp theo là: ................
A. 25 B. 27 C. 34 D. 24
Câu 3.3: 1dm = .............cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 5 B. 1 C. 10 D. 2
Câu 3.4: 3dm + 5dm = ............. dm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 53 B. 8 C. 35 D. 3
Câu 3.5: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số bé hơn 48?
A. 39 B. 41 C. 40 D. 38
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 1 năm 2015- 2016.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét