22/06/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 12 năm 2015- 2016

violympic lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 12 NĂM 2015- 2016

Bài 1: Hoàn thành phép tính (Hãy điền các chữ số thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng)

Câu 1.1:...7 - 6... = 4
Câu 1.2: 8.... - 52 = ....4
Câu 1.3: 3... + ....1 = 89
Câu 1.4: 32 + 2.... = ....5
Câu 1.5:....3 - 6 = 1...
Câu 1.6: 2.... + 69 = ....3
Câu 1.7:...7 + .... = 20
Câu 1.8: 4.... - .....7 = 5
Câu 1.9: 3... - ....6 = 19
Câu 1.10: 65 - 4.... = ...7

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 2.1: Giá trị của a thỏa mãn: a - 26 = 28 là a = ............
Câu 2.2: Cho 3cm + 67cm = ........... cm.
Câu 2.3: Cho 6dm = 6cm + ......... cm.
Câu 2.4: Bố hơn Nam 34 tuổi. Vậy 15 năm sau bố hơn Nam .............. tuổi.
Câu 2.5: Mai gấp được ít hơn Dung 14 ngôi sao, Dung gấp được ít hơn Vân 17 ngôi sao. Hỏi Mai gấp được ít hơn Vân bao nhiêu ngôi sao?

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Câu 3.1: Cho: ......cm - 5cm = 55cm.
Câu 3.2: Cho: 580cm - 90cm = .....cm.
Câu 3.3: Tính: 70 – 27 = ............
Câu 3.4: Giá trị của a thỏa mãn 93 – a = 39 là a = ...............
Câu 3.5: Hiệu của 2 số là số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số, số bị trừ là 64. Vậy số trừ là ...............
Câu 3.6: Một phép cộng có tổng bằng 100, số hạng thứ nhất là 48. Số hạng thứ hai bằng ..............
Câu 3.7: Trong can đã có 12 lít dầu. Vậy cần đổ thêm bao nhiêu lít dầu nữa để trong can có 2 chục lít dầu?
Câu 3.8: Trên một chiếc cân đĩa, ở đĩa cân bên trái người ta đặt 1 quả bí, ở đĩa cân bên phải người ta đặt 1 quả cân 2kg và một quả cân 3kg thì 2 đĩa cân thăng bằng với nhau. Vậy quả bí cân nặng .......... kg.
Câu 3.9: Có 2 can đựng nước mắm. Sau khi đổ 6 lít từ can thứ nhất sang can thứ hai thì mỗi can đều có 18 lít. Vậy lúc đầu can thứ nhất có nhiều hơn can thứ hai là ......... lít.
Câu 3.10: Trên bãi cỏ có 21 con vừa trâu vừa bò. Tú đếm thấy có 4 cái tai trâu. Vậy trên bãi có ......... con bò.
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 12 năm 2015- 2016
Xem thêm đề thi violympic toán lớp 2 vòng 13 năm 2015- 2016 Tại đây !

0 nhận xét:

Đăng nhận xét