26/06/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 17 năm 2015- 2016

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 17 NĂM 2015- 2016

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1.1: Tìm a, biết a : 5 = 5
Câu 1.2: Tính: 0 x 4 x 9 x 7 = ..............
Câu 1.3: Cho 85 + 7 = .... - 8. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ........
Câu 1.4: Tìm số lớn nhất có 2 chữ số biết tích 2 chữ số của số đó cũng bằng thương 2 chữ số của số đó và bằng 5.
Câu 1.5: Cho: 40 : 5 + 9 > n x 4 > 5 x 8 - 25 Số liền trước của n là ...........

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 2.1: Phép tính có thương lớn nhất là:
a. 30 : 3 b. 24 : 4 c. 35 : 5 d. 40 : 5
Câu 2.2: Tính: 3dm x 3 - 4cm = .......
a. 5cm b. 5dm c. 86dm d. 86cm
Câu 2.3: Phép tính có thương nhỏ nhất là:
a. 16 : 2 b. 27 : 3 c. 30 : 5 d. 28 : 4
Câu 2.4: Các số tròn chục có 2 chữ số lớn hơn 35 nhưng nhỏ hơn 80 là:
a. 40; 50; 60; 70
b. 30; 40; 50; 60; 70
c. 40; 50; 60; 70; 80
d. 50; 60; 70
Câu 2.5: Hình tứ giác ABCD có độ dài các cạnh lần lượt là: 15dm; 9dm; 60cm; 16dm. Vậy chu vi hình tứ giác đó là:
a. 100dm b. 100cm c. 46dm d. 46cm
Câu 2.6: Thứ hai tuần trước là ngày 1 tháng 6. Vậy thứ năm tuần này là ngày ......
a. 11 tháng 5 b. 8 tháng 6
c. 11 tháng 8 d. 11 tháng 6
Câu 2.7: Cho các số: 23; 37; 7; 12; 1; 52; 36; 68; 87; 78. Tổng của số bé nhất có 2 chữ số và số lớn nhất từ các số đã cho là:
a. 97 b. 99 c. 100 d. 90
Câu 2.8: Hình tam giác ABC có độ dài các cạnh lần lượt là: 8cm; 13cm; 2dm. Vậy chu vi hình tam giác đó là:
a. 23cm b. 41cm c. 23dm d. 41dm
Câu 2.9: Năm nay, An kém ông số tuổi bằng số lớn nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số của nó bằng 16. Vậy 8 năm sau, An kém ông ..... tuổi.
a. 16 b. 90 c. 82 d. 63
Câu 2.10: Có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số trong đó có ít nhất một chữ số là 8?
a. 18 b. 19 c. 20 d. 21

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé!

Câu 3.1: Cho 28 = 4 x ....... Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ........
Câu 3.2: Có 30kg gạo chia đều vào 5 túi. Vậy mỗi túi có ............ kg gạo.
Câu 3.3: Tìm một số biết lấy số đó chia cho 4 thì được thương bằng hiệu của 2 số tự nhiên liên tiếp.
Câu 3.4: Tìm y biết: 3 x 8= 4 x y. Giá trị của y là ........
Câu 3.5: Tìm a biết: 4 x 5 > a - 13 - 6 > 3 x 6
Câu 3.6: Có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà hiệu 2 chữ số của nó là 1?
Câu 3.7: Có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số trong đó có ít nhất một chữ số là 9?
Câu 3.8: Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết: AB=CD =BC = 9cm, AD = 13cm.
Câu 3.9: Hình vẽ sau có .......... hình tứ giác.
toan lop 2

Câu 3.10: Mai nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 2 thì được kết quả là 20. Vậy lấy số Mai nghĩ nhân với 2 thì được kết quả là .........
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 17 năm 2015- 2016
Xem thêm đề thi violympic toán lớp 2 vòng 18 năm 2015- 2016 Tại đây!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét