11/06/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 3 năm 2015 -2016

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 3 NĂM 2015 - 2016

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 29 quyển vở. Ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất 15 quyển. Hỏi ngày thứ hai bán được bao nhiêu quyển vở?
Câu 2: 9 + 9 = ........
Câu 3: 96 - ....... = 53
Câu 4: .......... - 26 = 13.
Câu 5: Số liền sau của 59 là:
Câu 6: 5 + 5 + 9 = ..........
Câu 7: Mai có 9 con tem. Mai mua thêm 6 con nữa. Hỏi Mai có tất cả bao nhiêu con tem?
Câu 8: 6 + 4 + 8 = ......
Câu 9: 7.... + 6 = 85
Câu 10: 39....5.....9 = 43
Dấu +, - thích hợp điền vào chỗ (...) là:
A. -, - B. +, + C. -, + D. +, -

Bài 2: Chọn các cặp có giá trị bằng nhau.


Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 3 năm 2015 - 2016

0 nhận xét:

Đăng nhận xét