12/06/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 4 năm 2015- 2016

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 4 NĂM 2015- 2016

Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần:

http://mathx.vn/violympic/lop-2.html

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm:

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống:
.......... + 8 = 47
Câu 2: Biết số trừ là 17 và số bị trừ là 89. Hiệu của hai số đó là: ...........
Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 33 + 8 = .........
Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: ........... + 36 = 44
Câu 5: Thực hiện dãy tính: 49 - 15 + 27 = ...............
Câu 6: Điền chữ số còn thiếu vào chỗ trống: 13dm + 8dm = ..............dm.
Câu 7: Thực hiện dãy tính: 38 + 13 + 48 = ...........
Câu 8: Một cửa hàng bán được 38 quả trứng vào buổi sáng, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 7 quả. Hỏi cả ngày cửa hàng đó bán được tất cả bao nhiêu quả trứng?
Câu 9: Thực hiện dãy tính: 98 - 43 + 18 = ............
Câu 10:, Điền dấu (>, <, =) vào chỗ trống cho thích hợp:
90cm + 14dm ............ 12dm + 11dm

Bài 3: Vượt chướng ngại vật.

Câu 1: Hiện nay bố An 37 tuổi, mẹ An 33 tuổi. Vậy tổng số tuổi hiện nay của bố mẹ An là: ................ tuổi.
Câu 2: Số tiếp theo cần điền vào dãy số sau cho phù hợp với quy luật là: 1; 3; 4; 7; 11; 18; 29; .........
Câu 3: Lan hái được 43 quả cam, Bình hái nhiều hơn Lan 8 quả. Như vậy số cam Bình hái được là: ............ quả.
Câu 4: Việt cân nặng 27kg, Hà cân nặng 25kg. Vậy cả hai bạn cân nặng .......... kg.
Câu 5: Số nhỏ nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số bằng 5 là số: .................
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 4 năm 2015- 2016

0 nhận xét:

Đăng nhận xét