14/07/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 10 năm 2016- 2017

violympic toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 10 NĂM 2016- 2017

Bài 1: Tìm các cặp giá trị bằng nhau?

violympic toan lop 2

Bài 2: Mười hai con giáp

Câu 1: Cho các số: 24, 43, 37, 7, 70, 59. Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn là
Câu 2
Cho các số: 24, 43, 37, 7, 70, 59. Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ lớn đến bé là
Câu 3
Trong các cặp số sau, cặp số có tổng bằng 100 là
Câu 4
Trong các cặp số sau cặp số có hiệu bằng 7 là
Câu 5
Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có kết quả nhỏ nhất
Câu 6
Giá trị của a thỏa mãn: a - 13 = 38 là ...
Câu 7
Tổng của 46 và 27 là
Câu 8
Chiều dài mặt bàn khoảng
Câu 9
7 năm nữa Tùng 15 tuổi. Vậy năm nay Tùng bao nhiêu tuổi?
Câu 10
Cách đây 4 năm Tùng 8 tuổi. Vậy bây giờ Tùng có số tuổi là?
Bài 3: Đi tìm kho báu
Câu 1: Cho 23 + 47 ... 7 + 24. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là?
Câu 2
Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm: 76 dm - 50 cm .... 90 cm + 61 dm
Câu 3
Cho 100 - 35 = ... Số thích hợp điền vào chỗ chấm là?
Câu 4
Tính 15 + 85 = ...
Câu 5
Cho 7 = 100 - ... Số thích hợp điền vào chỗ chấm là?
Câu 6
Tính 68 - 63 = ...
Câu 7
Tính 49 + 32 - 25 = ...
Câu 8
Tính 24 + 76 - 6 = ...
Câu 9
Tìm y biết 100 - y = 86. Vậy y bằng ...?
Câu 10
Tìm một số, biết rằng lấy 100 trừ đi số đó kết quả là 13. Vậy số đó là?
Câu 11
Tìm một số, biết rằng lấy số lớn nhất có hai chữ số khác nhau cộng với số đó thì được kết quả 100. Vậy số cần tìm lại là?
Câu 12
Trong một phép tính trừ, biết số bị trừ là số tròn chục liền sau số 90, hiệu là 96. Vậy số trừ là
Câu 13
Trong sân có 6 chục con gồm cả gà và vịt, biết số gà bằng số lẻ liền sau số 31. Vậy trong sân có ... con vịt
Câu 14
violympic toan lop 2
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 10 năm 2016- 2017
Xem thêm Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 11 năm 2016- 2017 Tại đây!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét