15/07/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 11 năm 2016- 2017

toan lop 2ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 11 NĂM 2016- 2017

Bài 1: Điền đáp án vào chỗ ... :

Câu 1: Tính 56 - 38 + 27 = ...
Câu 2
Tổng của 25 và số liền sau nó là ...
Câu 3
Cho 3dm6cm = ...cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ...
Câu 4
Tính 25 + 75 - 5 = ...
Câu 5
Cho 4dm + 32cm - 28 cm = ...cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là
Câu 6
Tìm số tròn chục liền sau của a, biết 75 - a = 18 + 29.
Trả lời: Số tròn chục liền sau của a là ...
Câu 7
Tìm một số sao cho số đó cộng với 9 thì được kết quả là 68.
Trả lời: Số cần tìm là ...
Câu 8
Tìm số tròn chục liền trước của a, biết a - 36 = 100 - 63
Trả lời: Số tròn chục liền trước của a là ...
Câu 9
Tìm số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số bằng hiệu 2 chữ số của nó và bằng 5.
Trả lời: Số cần tìm là ...
Câu 10
Tâm có 1 quyển album, mỗi trang trong album để được 15 bức ảnh. Tâm đã đầy ảnh vào 2 trang. Vậy Tâm có tất cả ... bức ảnh.

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: Cho 100kg - 82kg ... 100kg - 65kg. Dấu thích hợp điền vào chỗ ... là
Câu 2
Giá trị y thỏa mãn: y - 7 = 78 là
Câu 3
Cho a + 18 = 26; 27 - b = 9. So sánh a và b
Câu 4
Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có kết quả là số lẻ?
A. 30 – 24
B. 6 + 36
C. 45 – 28
D. 11 - 5
Câu 5
Cho a - 39 = 49; 2 + b = 81. Vậy a - b = ...
Câu 6
Trong một phép tính trừ có số trừ bằng hiệu và bằng số bé nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của nó bằng 13. Vậy số bị trừ là ...

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: Giá trị của y thỏa mãn y - 6 - 7 = 8 là: ...
Câu 2
Cho 5 dm = 5cm + ...cm. Số cần điền vào chỗ chấm là ...
Câu 3
Cho 8dm ... 8cm + 73 cm. Dấu (>; <; =) thích hợp điền vào chỗ chấm là
Câu 4
Giá trị y thỏa mãn: 34 - y = 34 là
Câu 5
Tính 16 + 16 + 68 = ...
Câu 6
Trong một phép tính trừ biết số bị trừ lớn hơn số trừ 45 đơn vị. Vậy hiệu của 2 số là ...
Câu 7
Cho 43 - m = 7 + 28. Giá trị của m là
Câu 8
Hình vẽ bên dưới có ... đoạn thẳng

Câu 9
Năm nay nhà trường phân công cho thầy Nam dạy thể dục ở khối 2 và khối 3. Một tuần thầy Nam dạy 16 tiết ở khối 2 và số tiết thầy dạy ở khối 2 ít hơn số tiết thầy dạy ở khối 3 là 5 tiết. Vậy một tuần thầy Nam dạy ở khối 3 là ... tiết.
Câu 10
violympic toan lop 2
Số cần điền vào dấu ? là ...
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 11 năm 2016- 2017

0 nhận xét:

Đăng nhận xét