Trang toanlop2.com

Mang đến những tài liệu hay và hữu ích nhất cho các bạn học sinh khối lớp 2 !

15/11/2017

Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 30

toan lop 2

BÀI TẬP ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 30

Bài 1:

1/ Cho các số : 3,0,5,2
a/ lập các số có hai chữ số khác nhau: ...
b/Tính tổng các số chẵn chục vừa lập được ở trên: ...
2/ Điền các số thích hợp vào ô trống sao cho tổng các số ở ba ô liền nhau đều bằng 100

Bài 2:

1/ Tìm x biết x là số có một chữ số.
a/ 2 + x > 8 b/ 7 – x < 3
2/ Điền số vào chỗ chấm.
a/ 4 x .... = 32
b/ .... : 2 + .... = 36
c/ 17 < .... x 2 < 19

Bài 3:

Dũng có 18 viên bi gồm các loại: xanh, đỏ, tím, vàng. Trong đó bi xanh, bi đỏ, bi tím mỗi loại có 4 viên, còn lại là bi vàng. Hỏi Dũng có mấy viên bi vàng ?

Bài 4:

Thứ hai tuần này là ngày 12 tháng 3 vậy
a/ Thứ hai tuần sau là ngày mấy?
b/ Thứ hai tuần trước là ngày mấy ?

Bài 5:

Cho hình vẽ bên, hãy kẻ thêm một đoạn thẳng để có một hình chữ nhật và 4 hình tam giác.
Dowload tài liệu: Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 30

13/11/2017

Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 29

toan lop 2

BÀI TẬP ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 29

Bài 1: Cho các số 1, 0, 4

a) Viết các số có 2 chữ số từ các chữ số trên.
b) Xếp các số vừa viết được theo thứ tự bé dần.

Bài 2:Điền dấu +, - vào chỗ … :

a) 11… 2… 9 … 10 = 10
b) 18 … 9… 3 … 5 = 1

Bài 3:

Điền các số vào ô trống sao cho tổng 3 ô liền nhau bằng 70.
toan lop 2 nang cao

Bài 4: Khoanh tròn vào các số có thể điền vào chỗ … :

17 + 5< 7 + … + 5 < 90 – 65
Các số là : 10, 11, 12, 13.

Bài 5:

a/ Tìm x
X + 15 = 39 + 41
b/ Hiệu 2 số là số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số. Biết số trừ bằng hiệu số.Tìm số bị trừ.

Bài 6: 

Số kẹo của Lan là số nhỏ nhất có 2 chữ số giồng nhau. Lan cho Hoa số kẹo là số chẵn nhỏ nhất có 2 chữ số. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái kẹo?

Bài 7: Kẻ thêm 1 đoạn thẳng để hình dưới có 3 tam giác, 3 tứ giác.

toan lop 2 nang cao
Dowload tài liệu: Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 29

11/11/2017

Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 28

toan lop 2

BÀI TẬP ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 28

Bài 1: Điền số thích hợp vào 

a) 13 + 4 =  - 13
b)  - 7 - 1 > 10
c) 12 + 24 <  - 13 < 88 - 50
d) 87 - 7 -  = 40

Bài 2 : Khoanh tròn những số có thể điền vào 

3 + 12 - 4 <  - 5 < 15 các số là : 12,13,14, 15, 16, 17, 18.
13 + 6 <  + 11 các số là : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10.

Bài 3 :

a, Viết các số có 2 chữ số mà hàng đơn vị là số liền sau của số chục.
b, Viết các số có 2 chữ số mà tổng là số bé nhất có hai chữ số .

Bài 4 :

Tháng này Bình được rất nhiều điểm 10. Bình khoe với mẹ, nếu con cố gắng thêm 5 điểm mười nữa thì con sẽ được 30 điểm mười. Hỏi Bình được mấy điểm mười?

Bài 5 :

Mai làm bài và học bài lúc kim giờ chỉ vào số 7. Mai học xong và đi ngủ sau 2 giờ. Hỏi lúc Mai đi ngủ kim giờ chỉ vào số mấy ?

Bài 6 : Hình dưới có :

toan lop 2 nang cao

- ....... hình tam giác
- ....... đoạn thẳng. Kể tên các đoạn thẳng

Dowload tài liệu: Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 28

09/11/2017

Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 27

Toan lop 2

BÀI TẬP ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 27

Bài 1:

1. Viết số chẵn lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số là 13:..........................................
2. Viết số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số mà chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị: .........
3. Viết tiếp vào ô trống:
0,1,1,2,4,7, ...,... ,

Bài 2:Cho các chữ số: 0,1,2,3;

1. Viết các số có hai chữ số khác nhau từ các số trên và sắp xếp các số đó theo thứ tự lớn dần: ...
2. Viết số lớn nhất ở trên dưới dạng tích của một số với 4: ...

Bài 3:

1.Từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, kim dài và kim ngắn của đồng hồ gặp nhau….. lần.
2.Hôm nay là thứ hai, ngày 14 tháng 4. Còn 8 ngày nữa là sinh nhật của Lan. Vậy Lan sinh nhật vào thứ…… ngày……..tháng 4.

Bài 4:

Tổng số tuổi của mẹ và con nhiều hơn tuổi con là 50 tuổi. Mẹ hơn con 27 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người.

Bài 5:

Hình vẽ bên có:
toan nang cao lop 2
……….hình tam giác.
……….hình tứ giác.
Dowload tài liệu: Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 27

07/11/2017

Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 26

toan lop 2

BÀI TẬP ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 26

Bài 1: Cho các số: 0, 1, 3, 5

a. Lập các số có 2 chữ số khác nhau từ các số đã cho.
b. Tính tổng các số chẵn lập được ở trên.

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống

toan lop 2 nang cao

Bài 3:

a. An sinh nhật ngày nào ? mà cứ 4 năm mới được tổ chức sinh nhật 1 lần ?
b. Nếu Nam cho Hà 4 viên bi thì số bi của 2 bạn bằng nhau, và mỗi bạn có 18 viên bi. Hỏi trước khi cho Nam có bao nhiêu viên bi ? Hà có bao nhiêu viên bi ?

Bài 4: Hình vẽ bên

toan lop 2 nang cao
- Có ...........hình tam giác
- Có ........... hình tứ giác

Bài 5:

Trong một phép trừ có hiệu bằng số trừ và số bị trừ hơn số trừ 27 đơn vị. Hỏi số bị trừ sẽ bằng bao nhiêu ? Hãy viết phép trừ đó ?
Dowload tài liệu: Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 26

05/11/2017

Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 25

toan lop 2

BÀI TẬP ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 25

Bài 1:

1. Cho các số 0; 2; 4
a) Lập các số có hai chữ số khác nhau từ các số trên là:..................................
b) Trong các số vừa lập được có số tròn chục nhỏ nhất là: ..............................
c) Viết số đó thành tích của hai thừa số liền nhau là:.......................................
2. Viết số thích hợp vào ô trống để khi cộng 4 số ở 4 ô liền nhau bất kì đều có kết quả là 50.
toan lop 2 nang cao

Bài 2:

1. Tìm x :
a) x - 25 = 75 b) x : 3 = 3  3 c) x - 15 < 3
2. Hình tam giác ABC có chu vi là 24dm. Độ dài hai cạnh AB và BC bằng 18dm. Hỏi cạnh AC dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Bài 3:

Tùng có 18 viên bi, Toàn có 15 viên bi. Nam có số bi hơn Toàn và ít bi hơn Tùng. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi?

Bài 4:

Hình vẽ bên có … tam giác. Có … hình chữ nhật
toan nang cao lop 2
Dowload tài liệu: Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 25

03/11/2017

Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 24

toan lop 2 nang cao

BÀI TẬP ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 24

Bài 1: Cho các chữ số 0, 1, 5, 6.

a) Hãy lập các số có 2 chữ số khác nhau từ các số đã cho.
Các số đó là:........................................................................................................................
b) Tính hiệu giữa số lớn nhất, số bé nhất.
...................................................................................................................................
c) Viết số nhỏ nhất có hai chữ số mà chữ số hàng chục gấp 2 lần chữ số hàng đơn vị: …………………………………………………………………………………

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:

toan lop 2 nang cao

Bài 3:

a) Thứ hai tuần này là ngày 16 tháng 3. Thứ hai tuần trước là ngày …………………………
 Thứ ba tuần sau là ngày …………………………..…….
b) Thầy giáo có 25 quyển vở, thầy thưởng cho 6 học sinh, mỗi bạn 3 quyển vở. Hỏi sau khi thưởng thầy giáo còn lại bao nhiêu quyển vở?

Bài 4:

toan lop 2

Hình dưới có:
a) ....... hình tam giác
b) ....... hình tứ giác.
Dowload tài liệu: Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 24

01/11/2017

Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 23

toan lop 2 nang cao

BÀI TẬP ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 23

Bài 1:

a, Viết tiếp 3 số vào dãy số sau:

3, 6, 9, 12..........,......,............,
40, 36, 32, 28..........,......,............,

b, Điền số vào ô trống để khi cộng 4 với ô liền nhau bất kỳ đều có kết quả bằng 30.


Bài2:

a, Viết 10 số lẻ liên tiếp lớn hơn 19 và nhỏ hơn 100.
........................................................................................................................... b, Tính hiệu số cuối và số đầu trong các số vừa viết:
...........................................................................................................................

Bài 3:

a, Khoanh tròn vào chữ cái ( a, b, c) trước câu trả lời đúng.

1/3 của 21 con gà là: ....                                                           1/5 của 45 bông hoa là: ... 

a, 5 con gà                                                                                   a, 5 bông hoa
b, 7 con gà                                                                                   b, 6 bông hoa
c, 8 con gà                                                                                   c, 7 bông hoa
d, 6 con gà                                                                                   d, 9 bông hoa

b, Thứ sáu tuần này là ngày 20 vậy:

- Thứ sáu tuần trước là ngày:............
- Thứ sáu tuần sau là ngày:...............

Bài 4:

Hà có 40 viên bi gồm hai màu xanh và đỏ. Hà cho Tú 14 viên bi xanh thì Hà còn 12 viên bi xanh. Hỏi Hà có bao nhiêu viên bi đỏ?
Dowload tài liệu: Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 23