26/12/2017

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sgk toán 2 trang 8


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sgk toán 2 trang 8

Bài 1

a) 10cm = ... dm;   1dm = ... cm
b) Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 1dm
c) Vẽ đoạn thẳng AB dài 1dm.
Giải
a) 10cm = 1dm;         1dm = 10cm
b) Vạch 10 chỉ 10cm hay 1dm
c) Học sinh tự vẽ đoạn thẳng 1dm (vẽ từ vạch 0 đến vạch 10)

Bài 2. 

a) Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 2dm.
b) 2dm = ... cm
Giải
a) Vạch 20 trên thước chỉ 2dm
b) 2dm = 20cm
Bài 3.
a) 1dm = ... cm          3dm = ... cm            8dm = ... cm
2dm = ... cm              5dm = ... cm            9dm = ... cm
b) 30cm = ... dm        60cm = ... dm          70cm = ... dm
Giải
a) 1dm = 10cm          3dm = 30cm            8dm = 80cm
2dm = 20cm              5dm = 50cm            9dm = 90cm
b) 30cm = 3dm        60cm = 6dm          70cm = 7dm

Bài 4. Điền cm hoặc dm vào chỗ chấm thích hợp:

Giải
- Độ dài các bút chì là 16cm
- Độ dài gang tay của mẹ là 2dm
- Độ dài bước chân của Khoa là 30cm
- Bé Phương cao 12dm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét