25/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa toán 2 trang 172

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 172

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 172Bài 1: Tính nhẩm:

a)
2 x 8 =                        12 : 2 =                    2 x 9 =                       18 : 3 =
3 x 9 =                        12 : 3 =                    5 x 7 =                       45 : 5 =
4 x 5 =                        12 : 4 =                    5 x 8 =                       40 : 4 =
5 x 6 =                        15 : 5 =                    3 x 6 =                       20 : 2 =
b)
20 x 4 =                      30 x 3 =                   20 x 2 =                     30 x 2 =
80 : 4 =                        90 : 3 =                    40 : 2 =                      60 : 2 =

Bài 2: Tính:

4 x 6 + 16 =                         20 : 4 x 6 =
5 x 7 + 25 =                         30 : 5 : 2 =

Bài 3: Học sinh 2A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng có 3 học sinh. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh ?

Bài 4: Hình nào đã khoanh vào 1/3 số hình tròn

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 172

Bài 5: Tìm X:

a) X : 3 = 5;
b) 5 x X = 35.

Bài giải:

Bài 1:

a)
2 x 8 = 16              12 : 2 = 6
3 x 9 = 27              12 : 3 = 4
4 x 5 = 20              12 : 4 = 3
5 x 6 = 30              15 : 5 = 3
2 x 9 = 18              18 : 3 = 6
5 x 7 = 35              45 : 5 = 9
5 x 8 = 40              40 : 4 = 10
3 x 6 = 18              20 : 2 = 10
b)
20 x 4 = 80           30 x 3 = 90
80 : 4 = 20            90 : 3 = 30
20 x 2 = 40          30 x 2 = 60
40 : 2 = 20            60 : 2 = 30

Bài 2:

4 x 6 + 16 = 24 + 16 = 40
20 : 4 x 6 = 5 x 6 = 30
5 x 7 + 25 = 35 + 25 = 60
30 : 5 : 2 = 6 : 2 = 3

Bài 3:

Số học sinh của lớp 2A là:
3 x 8 = 24 (học sinh)
Đáp số: 24 học sinh.

Bài 4:

Hình a)

Bài 5:

a) X : 3 = 5
         X = 5 x 3
         X = 15
b) 5 x X = 35
          X = 35 : 5
          X = 7

0 nhận xét:

Đăng nhận xét