02/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sách giáo khoa toán 2 trang 21

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 21

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sách giáo khoa toán 2 trang 21


giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 21


Bài 4. Điền dấu >; < hoặc = vào ô trống:

8 + 4 ... 8 + 5                  18 + 8 ... 19 + 9
9 + 8 ... 8 + 9                  18 + 9 ... 19 + 8
9 + 7 ... 9 + 6                  19 + 10 ... 10 + 18

Bài giải

8 + 4 < 8 + 5                  18 + 8 < 19 + 9
9 + 8 = 8 + 9                  18 + 9 = 19 + 8
9 + 7 > 9 + 6                  19 + 10 > 10 + 18

0 nhận xét:

Đăng nhận xét