04/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sách giáo khoa toán 2 trang 25GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 25Bài 1:

Trong cốc có 6 bút chì, trong hộp có nhiều hơn trong cốc 2 bút chì. Hỏi trong hộp có bao nhiêu bút chì?

Bài giải

Số bút chì có trong hộp là:
6 + 2 = 8 ( bút chì )
Đáp số: 8 bút chì.

Bài 2. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

An có: 11 bưu ảnh
Bình nhiều hơn An : 3 bưu ảnh
Bình có: ... bưu ảnh?

Bài giải

Số bưu ảnh Bình có là:
11 + 3 = 14 ( bưu ảnh )
Đáp số: 14 bưu ảnh.

Bài 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:


Bài giải

Số người của đội 2 là:
15 + 2 = 17 (người )
Đáp số: 17 người.

Bài 4. Đoạn thẳng AB dài 10cm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 2cm.

a) Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng-ti-mét?
b) Vẽ đoạn thẳng CD.

Bài giải

Độ dài của đoạn thẳng CD là:
10 + 2 = 12 (cm)
Đáp số: 12cm
b. Dùng thước có vạch chia cm chấm một điểm tại vạch 0, một điểm tại vạch 12 sau đó nối lại bằng thước thẳng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét