04/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa toán lớp 2 trang 26

bai tap sach giao khoa toan 2 trang 26

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 26
Bài 1. Tính nhẩm:

7 + 4 =                          7 + 6 =                            7 + 8 =                                    7 + 9 =
4 + 7 =                          6 + 7 =                            8 + 7 =                                    9 + 7 =

Bài giải

7 + 4 = 11                     7 + 6 = 13                        7 + 8 = 15                              7 + 9 = 16
4 + 7 = 11                     6 + 7 = 13                        8 + 7 = 15                              9 + 7 = 16
bai tap sach giao khoa toan 2 trang 26

Bài 3. Tính nhẩm:

7 + 5 =                               7 + 6 =
7 + 3 + 2 =                         7 + 3 + 3 =
7 + 8 =                               7 + 9 =
7 + 3 + 5 =                         7 + 3 + 6 =

Bài giải

7 + 5 = 12                                 7 + 6 = 13
7 + 3 + 2 =                              12 7 + 3 + 3 = 13
7 + 8 = 15                                 7 + 9 = 16
7 + 3 + 5 = 15                           7 + 3 + 6 = 16

Bài 4. Em 7 tuổi, anh hơn em 5 tuổi. Hỏi anh bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Số tuổi của anh là
7 + 5 = 12 ( tuổi )
Đáp số: 12 tuổi.

Bài 5. Điền dấu + hoặc dấu - vào chỗ chấm để được kết quả đúng:

a) 7 ... 6 = 13
b) 7 ... 3 ... 7 = 11

Bài giải

a) 7 + 6 = 13
b) 7 - 3 + 7 = 11

0 nhận xét:

Đăng nhận xét