04/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa toán 2 trang 29

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 29

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 29
Bài 1. Tính nhẩm:

7 + 3 =                   7 + 4 =                     7 + 5 =                         7 + 6 =
7 + 7 =                   7 + 8 =                     7 + 9 =                         7 + 10 =
5 + 7 =                   6 + 7 =                     8 + 7 =                         9 + 7 =

Bài giải

7 + 3 = 10                          7 + 4 = 11
7 + 7 = 14                          7 + 8 = 15
5 + 7 = 12                          6 + 7 = 13
7 + 5 = 12                          7 + 6 = 13
7 + 9 = 16                          7 + 10 = 17
8 + 7 = 15                          9 + 7 = 16

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

37 + 15 = 52
47 + 18 = 65
24 + 17 = 41
67 + 9 = 76

Bài 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Thúng cam có : 28 quả
Thúng quýt có : 37 quả
Cả hai thúng có : ... quả?

Bài giải

Số quả cả hai thúng có là:
28 + 37 = 65 ( quả )
Đáp số: 65 quả.

Bài 4. Điền dấu >; < hoặc dấu = vào chỗ chấm.

19 + 7 ... 17 + 9 23 + 7 ... 38 - 8
17 + 9 ... 17 + 7 16 + 8 ... 28 - 3

Bài giải

19 + 7 = 17 + 9 23 + 7 = 38 - 8
17 + 9 > 17 + 7 16 + 8 < 28 - 3

Bài 5. Kết quả của phép tính nào có thể điền vào ô trống?

Kết quả của các phép tính sau có thể điền vào chỗ trống:
27 - 5; 19 + 4; 17 + 4.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét