05/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa toán 2 trang 33

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 32

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 33
Bài 1. 

a) Cái cân đồng hồ Túi cam cân nặng mấy kg?
b) Bạn Hoa cân nặng bao nhiêu kg?

Bài giải

a) Túi cam cân nặng 1kg.
b) Bạn Hoa cân nặng 25kg.

Bài 2. Câu nào đúng? Câu nào sai?

a) Quả cam nặng hơn 1kg.
b) Quả cam nhẹ hơn 1kg.
c) Quả bưởi nặng hơn 1kg.
d) Quả bưởi nhẹ hơn 1kg.
e) Quả cam nặng hơn quả bưởi.
g) Quả bưởi nặng hơn quả cam.

Bài giải

Câu a) sai Câu d) sai
Câu b) đúng Câu e) sai
Câu c) đúng Câu g) đúng

Bài 3. Tính:

3kg + 6kg - 4kg = 8kg - 4kg + 9kg =
15kg - 10kg + 7kg = 16kg + 2kg - 5kg =

Bài giải

3kg + 6kg - 4kg = 5kg 8kg - 4kg + 9kg = 13kg
15kg - 10kg + 7kg = 12kg 16kg + 2kg - 5kg = 13kg

Bài 4. 

Mẹ mua về 26kg vừa gạo nếp vừa gạo tẻ, trong đó có 16kg gạo tẻ. Hỏi mẹ mua về bao nhiêu kg gạo nếp?

Bài giải

Số kg gạo nếp là
26 - 16 = 10 (kg)
Đáp số: 10kg

Bài 5. 

Con gà cân nặng 2kg, con ngỗng nặng hơn con gà 3kg. Hỏi con ngỗng cân nặng mấy ki-lô-gam?

Bài giải

Số kg con ngỗng cân nặng là:
2 + 3 = 5 (kg)
Đáp số: 5kg

0 nhận xét:

Đăng nhận xét