10/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sách giáo khoa toán 2 trang 43

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 43

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 43
Bài 1. Tính:

2l + 1l =                                     15l - 5l =                                  3l + 2l - 1l =
16l + 5l =                                   35l - 12l =                              16l - 4l + 15l =

Bài giải

2l + 1l = 3l                                  15l - 5l = 10l                          3l + 2l - 1l = 4l
16l + 5l = 21l                              35l - 12l = 23l                       16l - 4l + 15l = 27l.
giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 43

Bài 3. Thùng thứ nhất có 16l dầu, thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 2l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

Số lít dầu thùng thứ hai có là:
16 - 2 = 14 (l)
Đáp số: 14l.

Bài 4. Thực hành: Đổ 1l nước từ chai 1l sang các cốc như nhau.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét