10/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa toán 2 trang 44

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 44

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 44
Bài 1. Tính:

5 + 6 =                     16 + 5 =                       40 + 5 =                    4 + 16 =
8 + 7 =                     27 + 8 =                       30 + 6 =                    3 + 47 =
9 + 4 =                     44 + 9 =                         7 + 20 =                  5 + 35 =

Bài giải

5 + 6 = 11               16 + 5 = 21                      40 + 5 = 45                  4 + 16 = 20
8 + 7 = 15               27 + 8 = 35                      30 + 6 = 36                  3 + 47 = 50
9 + 4 = 13               44 + 9 = 53                        7 + 20 = 27                5 + 35 = 40
giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 44

Bài 4. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Lần bán đầu: 45kg gạo
Lần bán sau: 38kg gạo
Cả hai lần bán: ... kg gạo?

Bài giải

Số kg cả hai lần bán là
45 + 38 = 83 (kg)
Đáp số: 83 kg gạo.

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài giải

Khoanh vào D.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét