10/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa toán 2 trang 46

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 46

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 46
Bài 1. Tìm x:

a) x + 8 = 10;
b) x + 7 = 10;
c) 30 + x = 58.

Bài giải

a) x + 8 = 10;                        b) x + 7 = 10;                       c) 30 + x = 58
          x = 10 - 8                               x = 10 - 7                               x = 58 - 30
          x = 2;                                      x = 3                                      x = 28

Bài 2. Tính nhẩm: 

9 + 1 =                 8 + 2 =                    3 + 7 =
10 - 9 =               10 - 8 =                   10 - 3 =
10 - 1 =               10 - 2 =                   10 - 7 =

Bài giải

9 + 1 = 10               8 + 2 = 10                   3 + 7 = 10
10 - 9 = 1              10 - 8 = 2                     10 - 3 = 7
10 - 1 = 9              10 - 2 = 8                     10 - 7 = 3

Bài 3. Tính:

10 - 1 - 2 =                     10 - 3 - 4 =                   19 - 3 - 5 =
10 - 3 =                          10 - 7 =                         19- 8 =

Bài giải

10 - 1 - 2 = 7                 10 - 3 - 4 = 3                19 - 3 - 5 = 11
10 - 3 = 7                       10 - 7 = 3                     19 - 8 = 11

Bài 4 . Vừa cam vừa quýt có 45 quả, trong đó có 25 quả cam. Hỏi có bao nhiêu quả quýt?

Bài giải

Số quả quýt là:
45 - 25 = 20 ( quả )
Đáp số: 20 quả quýt.

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Tìm x, biết: x + 5 = 5
A. x = 5
B. x = 10
C. x = 0
Khoanh đáp án C.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét