11/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa toán 2 trang 51

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 51

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 51

Bài 1. Tính nhẩm: 

11 - 2 =                         11 - 4 =                         11 - 6 =                     11 - 8 =
11 - 3 =                         11 - 5 =                         11 - 7 =                     11 - 9 =

Bài giải

11 - 2 = 9                      11 - 4 = 7                      11 - 6 = 5                  11 - 8 = 3
11 - 3 = 8                      11 - 5 = 6                      11 - 7 = 4                  11 - 9 = 2

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 41 - 25; 51 - 35; 81 - 48
b) 71 - 9; 38 + 47; 29 + 6.

Bài giải

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 51

Bài 3. Tìm x:

a) x + 18 = 61;
b) 23 + x = 71;
c) x + 44 = 81

Bài giải

a) x + 18 = 61                                   b) 23 + x = 71
            x = 61 - 18                                         x = 71 - 23
            x = 43                                                x = 48
c) x + 44 = 81
            x = 81 - 44
            x = 37

Bài 4. 

Một cửa hàng có 51kg táo, đã bán 26kg táo. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam táo?

Bài giải

Số ki-lô-gam táo cửa hàng còn lại là
51 - 26 = 25 (kg)
Đáp số: 25 kg táo.

Bài 5. Đặt tính "+" hoặc "-" vào chỗ trống.

9 ... 6 = 15                     16 ... 10 = 6                    11 ... 8 = 3
11 ... 6 = 5                     10 ... 5 = 5                        8 ... 8 = 16
11 ... 2 = 9                       8 ... 6 = 14                      7 ... 5 = 12

Bài giải

9 + 6 = 15                         16 - 10 = 6                           11 - 8 = 3
11 - 6 = 5                          10 - 5 = 5                              8 + 8 = 16
11 - 2 = 9                           8 + 6 = 14                            7 + 5 = 12

0 nhận xét:

Đăng nhận xét