15/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sách giáo khoa toán 2 trang 57

Giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 57

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 57

Bài 1. Tính nhẩm: 

a) 9 + 4 =                        8 + 5 =                    7 + 6 =
4 + 9 =                            5 + 8 =                    6 + 7 =
b) 13 - 9 =                     13 - 8 =                   13 - 7 =
13 - 4 =                         13 - 5 =                   13 - 6 =
c) 13 - 3 - 5 =               13 - 3 - 1 =              13 - 3 - 4 =
13 - 8 =                         13 - 4 =                   13 - 7 =
Bài giải
a) 9 + 4 = 13                  8 + 5 = 13                     7 + 6 = 13
4 + 9 = 13                      5 + 8 = 13                     6 + 7 = 13
b) 13 - 9 = 4                 13 - 8 = 5                       13 - 7 = 6
13 - 4 = 9                      13 - 5 = 8                      13 - 6 = 7
c) 13 - 3 - 5 = 5            13 - 3 - 1 = 9                 13 - 3 - 4 = 6
13 - 8 = 5                     13 - 4 = 9                       13 - 7 = 6
Giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 57

0 nhận xét:

Đăng nhận xét