18/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa toán 2 trang 70

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 70

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 70Bài 1. Tính nhẩm:

18 - 9 =                      16 - 8 =                        14 - 7 =                        17 - 9 =
17 - 8 =                      15 - 7 =                        13 - 6 =                        12 - 8 =
16 - 7 =                      14 - 6 =                        12 - 5 =                        16 - 6 =
15 - 6 =                      13 - 5 =                        11 - 4 =                        14 - 5 =
12 - 3 =                      12 - 4 =                        10 - 3 =                        11 - 3 =
Bài giải
18 - 9 = 9                   16 - 8 = 8                     14 - 7 = 7
17 - 8 = 9                   15 - 7 = 8                     13 - 6 = 7
16 - 7 = 9                   14 - 6 = 8                     12 - 5 = 7
15 - 6 = 9                   13 - 5 = 8                     11 - 4 = 7
12 - 3 = 9                   12 - 4 = 8                     10 - 3 = 7
17 - 9 = 8
12 - 8 = 4
16 - 6 = 10
14 - 5 = 9
11 - 3 = 8

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 35 - 8; 57 - 9; 63 - 5;
b) 72 - 34; 81 - 45; 94 - 36.

Bài giải

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 70

Bài 3. Tìm x:

a) x + 7 = 21;
b) 8 + x = 42;
c) x - 15 = 15.

Bài giải

a) x + 7 = 21;                                             b) 8 + x = 42;
           x = 21 - 7                                                   x = 42 - 8
           x = 14                                                        x = 34
c) x - 15 = 15.
           x = 15 + 15
           x = 30

Bài 4. Thùng to có 45 kg đường, thùng bé có ít hơn thùng to 6kg đường. Hỏi thùng bé có bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Bài giải

Số kg thùng bé có là
45 - 6 = 39 (kg)
Đáp số: 39 kg đường.

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Khoanh vào C.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét