19/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3 sách giáo khoa toán 2 trang 94

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 94

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 94


Bài 1: Viết các tổng sau dưới dạng tích (theo mẫu):

Mẫu : 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 5
a) 9 + 9 + 9 =
b) 2 + 2 + 2 + 2 =
c) 10 + 10 + 10 =

Bài 2: Viết các tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau rồi tính (theo mẫu):

Mẫu: 6 x 2 = 6 + 6 = 12; vậy 6 x 2 = 12
a) 5 x 2 b) 3 x 4
2 x 5 4 x 3

Bài 3: Viết phép nhân (theo mẫu), biết:

a) Các thừa số là 8 và 2, tích là 16
Mẫu: 8 x 2 = 16.
b) Các thừa số là 4 và 3, tích là 12
c) Các thừa số là 10 và 2, tích là 20
d) Các thừa số là 5 và 4, tích là 20

Bài giải:

Bài 1:

a) 9 + 9 + 9 = 9 x 3
b) 2 + 2 + 2 + 2 = 2 x 4
c) 10 + 10 + 10 = 10 x 3

Bài 2:

a) 5 x 2 = 5 + 5 = 10, vậy 5 x 2 = 10.
2 x 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10, vậy 2 x 5 = 10
b) 3 x 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12, vậy 3 x 4 = 12
4 x 3 = 4 + 4 + 4 =12, vậy 4 x 3 = 12

Bài 3:

b) 4 x 3 = 12
c) 10 x 2 = 20
d) 5 x 4 = 20

0 nhận xét:

Đăng nhận xét