23/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa toán lớp 2 trang 115

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 115

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN LỚP 2 TRANG 115

Bài 1: Tính nhẩm:

6 : 3 =                           12 : 3 =                          15 : 3 =                            30 : 3 =
9 : 3 =                           27 : 3 =                          24 : 3 =                            18 : 3 =

Bài 2: Tính nhẩm:

3 x 6 =                          3 x 9 =                           3 x 3 =                             3 x 1 =
18 : 3 =                       27 : 3 =                            9 : 3 =                              3 : 3 =

Bài 3: Tính (theo mẫu):

8cm : 2 = 4cm                                   9kg : 3 =
15cm : 3 =                                         21 l : 3 =
14cm : 2 =                                         10dm : 2 =

Bài 4: Có 15 kg gạo chia đều cho 3 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam gạo ?

Bài 5: Có 27l dầu rót vào các can, mỗi can 3l. Hỏi rót đươc mấy can dầu ?

Bài giải:

Bài 1:

6 : 3 = 2                  12 : 3 = 4                       15 : 3 = 5                  30 : 3 = 10
9 : 3 = 3                  27 : 3 = 9                       24 : 3 = 8                  18 : 3 = 6

Bài 2:

3 x 6 = 18               3 x 9 = 27                      3 x 3 = 9                         3 x 1 = 3
18 : 3 = 6               27 :3 = 9                         9 : 3 = 3                          3 : 3 = 1

Bài 3:

8cm : 2 = 4cm                                  9kg : 3 = 3kg.
15cm : 3 = 5cm                                21l : 3 = 7l
14cm : 2 = 7cm                              10dm : 2 = 5dm.

Bài 4:

Số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi là:
15 : 3 = 5 (kg)
Đáp số: 5 kg.

Bài 5:

Số can dầu là:
27 : 3 = 9 (can dầu)
Đáp số: 9 can dầu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét