17/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sách giáo khoa toán lớp 2 trang 68

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 68

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN LỚP 2 TRANG 68

Bài 1. Tính nhẩm

15 - 6 =                                  14 - 8 =                          15 - 8 =                        15 - 9 =
16 - 7 =                                  15 - 7 =                          14 - 6 =                        16 - 8 =
17 - 8 =                                  16 - 9 =                          17 - 9 =                        14 - 5 =
18 - 9 =                                  13 - 6 =                          13 - 7 =                        13 - 9 =

Bài giải

15 - 6 = 9                              14 - 8 = 6
16 - 7 = 9                              15 - 7 = 8
17 - 8 = 9                              16 - 9 = 7
18 - 9 = 9                              13 - 6 = 7
15 - 8 = 7                              15 - 9 = 6
14 - 6 = 8                              16 - 8 = 8
17 - 9 = 8                              14 - 5 = 9
13 - 7 = 6                              13 - 9 = 4

Bài 2. Tính nhẩm:

15 - 5 - 1 =                                   16 - 6 - 3 =                                   17 - 7 - 2 =
15 - 6 =                                        16 - 9 =                                         17 - 9 =

Bài giải

15 - 5 - 1 = 9                              16 - 6 - 3 = 7                                  17 - 7 - 2 = 8
15 - 6 = 9                                   16 - 9 = 7                                        17 - 9 = 8

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

a) 35 - 7; 72 - 36
b) 81 - 9; 50 - 17.

Bài giải

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 68

Bài 4. Mẹ vắt được 50l sữa bò, chị vắt được ít hơn mẹ 18l sữa bò. Hỏi chị vắt được bao nhiêu lít sữa bò?

Bài giải

Số lít sữa bò chị vắt được là:

50 - 18 = 32 ( lít )

Đáp số: 32l sữa bò.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét